De B(ezoek- en) O(pvang) S(ervice) Walks!

De Bezoek- en Opvang Service is Specialist in vrijwillige zorg voor dementerende en chronisch zieke mensen en ondersteuning van hun mantelzorgers. Samen met een enthousiaste groep vrijwilligers zorgt de BOS ervoor dat mantelzorgers af en toe vrij kunnen nemen van zorg, doordat getrainde vrijwilligers het een zorgdagdeel overnemen. De BOS Overbetuwe kent sinds kort een nieuw onderdeel: BOS Walks. Dit is gezamenlijk initiatief van de BOS, onderdeel van Stuw, en Meldpunt Vrijwillige Thuishulp/Steunpunt Mantelzorg Overbetuwe.

Langer vitaal
Recent onderzoek toont aan dat mensen met een lichte dementie door wandelen langer vitaal en mobiel blijven. Dat in beweging zetten, lukt de mantelzorgers niet alleen. En omdat er steeds meer vragen komen naar wandelende vrijwilligers starten wij BOS Walks. Wij zoeken hiervoor vrijwilligers die een-op-een willen wandelen met licht dementerenden. Hiervoor bieden we u de workshop ‘Dementie aan de Wandel’ aan.
Profielschets
Heeft u elke week 1- 2 uur over voor een medemens, houdt u van wandelen en bent u mobiel? Heeft u affiniteit met de doelgroep vergeetachtige/licht dementerende? Bent u integer en heeft u een empathisch vermogen? Dan bent u degene die wij zoeken voor ons nieuwe project de BOS Walks.

Aanmelden
Aanmelden kan via de website www.meldpuntoverbetuwe.nl of telefonisch van 9.00 – 11.00 uur op 0481-35 00 50.
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp/Steunpunt Mantelzorg Overbetuwe.

Sociaal kernteam in Randwijk

In de komende maanden vormt de gemeente Overbetuwe in Randwijk een sociaal kernteam om de zorg dichtbij de inwoners te organiseren. Zo’n sociaal kernteam, bestaande uit professionals en vrijwilligers, coördineert de zorg voor inwoners die daaraan behoefte hebben. Tijdens het Herfstgesprek dat afgelopen maandag plaatsvond in Randwijks Hof (zie elders in deze Randwijker) was ook Anja Jacobs van Stichting De Driestroom aanwezig. Zij maakt deel uit van het kernteam in Elst-noord en was er om alvast informatie te verstrekken over taak en werkwijze van de nieuwe sociale kernteams. De Randwijker sprak met haar.
“Vanaf januari 2015 wordt de verstrekking van zorg op de gebieden jeugdzorg, begeleiding, dagbesteding van de AWBZ overgeheveld naar de gemeente. Ook is er een participatiewet aangenomen, die een aantal andere wetten voorwerk en inkomen vervangt. Door de andere taak van de gemeente verandert ook de benadering van een hulpvraag. Voortaan staat niet meer de vraag centraal wat iemand niet meer kan en hoe dat kan worden ‘gerepareerd’, maar de vraag: wat is er nodig om een zo volwaardig mogelijk leven te leiden? Dit noemt men in vaktermen ‘de kanteling’. “ aldus een bevlogen Anja.
Ze vertelt verder : “In het verleden werd zorg verstrekt op basis van iemands beperking. Bij elk gebrek hoorde een bepaalde vorm van hulp. Kon je niet goed lopen, dan kreeg je bijvoorbeeld een scootmobiel. Veel van die scootmobielen werden in de praktijk echter niet gebruikt, omdat ze niet de eigenlijke behoefte vervullen. Na de kanteling wordt verleende zorg niet gekoppeld aan een gebrek, maar aan iemands totale situatie. Uitgaande van het kernprobleem wordt met behulp van de sociale omgeving van de betrokkene een praktische oplossing ontwikkeld. Zo krijgt bijvoorbeeld iemand die slecht ter been is, maar toch nauwelijks buitenshuis komt niet meer automatisch een scootmobiel, maar bijvoorbeeld hulp bij het opzetten en onderhouden van sociale contacten. Voor bepaalde taken wordt een beroep gedaan op sociale omgeving, maar professionele hulp blijft beschikbaar waar nodig, zodat de buurvrouw niet je billen hoeft te wassen.”
De gemeente Overbetuwe laat bij monde van Sandra Mennen weten dat in de komende maanden ook in Randwijk een sociaal kernteam wordt opgericht. Bij de werving van vrijwilligers voor dit team zal ook de dorpsraad worden betrokken. Sandra: “De werving van geschikte kandidaten verloopt via de dorpsraad. Die krijgt een profiel waar een vrijwilliger aan moet voldoen (bv achtergrond hebben in de zorg). De selectie van kandidaten die door de dorpsraad worden aangemeld vindt plaats door de coördinator en de professionals van het kernteam.”

Verslag van het dorpsgesprek Zorg voor elkaar, wél aandachtspunten

Op maandagmiddag 22 september waren ruim 20 inwoners van Randwijk en belangstellenden bij het dorpsgesprek dat plaatsvond naar aanleiding van de resultaten van de huisbezoeken onder inwoners van Randwijk die de leeftijd van 75 gepasseerd zijn of in 2012 contact hebben gehad met de gemeente over een WMO-voorziening.
Wethouder Ron van Hoeven legde uit dat alleen nieuwe aanvragen onder het nieuwe beleid vallen. Bij deze aanvragen bekijkt de gemeente samen met de aanvrager wat hij/zij samen met familie en mensen uit de omgeving zelf op kan lossen. Als dit ‘netwerk’ onvoldoende oplossingen biedt, wordt samen gekeken naar andere mogelijkheden om tot een passende ‘maatwerk’ oplossing te komen.
Foka Bruggema van Stuw Welzijn en Maatschappelijke ondersteuning en projectleider van de huisbezoeken gaf een kijkje in de keuken van de huisbezoeken. Zo leerden we dat van de ruim 69 75+ers in Randwijk en een deel van de 75-ers met een WMO-voorziening in totaal 48 mensen zijn bezocht (61%).
Uit de huisbezoeken blijkt dat in Randwijk veel zorg is voor elkaar, maar er zijn wel aandachtspunten. De belangrijkste komen hieronder aan bod.
Financiën, geen gemakkelijk onderwerp
10 personen geven aan nét of net níet rond te kunnen komen. Een lastig onderwerp om over te praten, maar wel actueel. Daarom is het goed om te weten dat vrijwilligers van de thuisadministratie en de formulierenbrigade mee kunnen denken over de financiële situatie en welke mogelijkheden daarin nog zijn. Denk dan bijvoorbeeld aan het doen van belastingaangifte als de zorgkosten hoger worden. Aanmelden kan bij het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp, 0481 350050 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur of spreek in op de voicemail) of info@meldpuntoverbetuwe.nl.
In gesprek over knelpunten
Over de volgende onderwerpen werd verder doorgepraat:
– Leven in Randwijk met een beperking: hoe krijg ik mijn huis aangepast, welke voorzieningen zijn er nodig?
– Tijdig om hulp vragen: bij 9 mensen bleek tijdens het huisbezoek een acute hulpvraag. Daar is meteen een vervolg aan gegeven, maar veel leed en zorgen waren te voorkomen geweest als de hulpvraag eerder in beeld was geweest.
– Klussen en vervoer: hoe krijg ik mijn tuin onderhouden? Wat als ik niet meer kan auto rijden of fietsen?
Hoe nu verder?
Onder leiding van leden van de dorpsraad werden bovenstaande punten in groepen besproken. Hieruit kwamen de volgende resultaten:
1) Er is behoefte aan een onpartijdige contactpersoon in het dorp waar je terecht kan met vragen; die kan adviseren en doorverwijzen en die kan helpen de drempel te verlagen om hulp of advies te vragen. Stuw kijkt mee naar de mogelijkheden hiervoor.
2) Er is behoefte aan mensen die bereid zijn om klussen in huis of in de tuin uit te voeren. Tinus Westerhof en Willem van Heteren buigen zich over hoe vraag en aanbod van klussen bij elkaar kan komen.
3) De papieren en de digitale Randwijker kan meer gebruikt worden om informatie toegankelijk te maken. Stuw zal in samenwerking met de redactie van de Randwijker hiervoor zorgen.
4) Er is behoefte aan een dokterspost en seniorengym. Stichting Randwijks Hof onderzoekt de haalbaarheid.
5) Er is behoefte aan meer mensen die bereid zijn zich voor een ander in te zetten. Waar een buurt- of straatvereniging actief is, functioneert de onderlinge hulp beter. Blijkbaar stimuleert saamhorigheid de bereidheid een ander te helpen. Om die saamhorigheid te vergroten, werd het idee geopperd nieuwe bewoners welkom te heten door de dorpsraad. Tijdens dit welkom kan ook informatie worden gegeven over de mogelijkheden om als vrijwilliger actief te worden.
6) De buurtbus is een goed alternatief voor de regiotaxi. Meer informatie hierover vindt u op www.randwijker.nl, www.buurtbus237.nu of bel 06 22202558.

De vernieuwde speeltuin

Drie jongeren zitten op de schommel in de Randwijkse speeltuin. Ze kijken om zich heen en concluderen dat er nog maar weinig over is van de sfeer in de speeltuin uit hun kindertijd. “Jammer hè, zo worden de kinderen toch niet uitgenodigd om hier te spelen?” “Wat was er dan anders in onze tijd?”
Zo begint de zoektocht naar het opknappen van de speeltuin. Ze zoeken hulp bij de burgemeester en hij luistert goed. Ook de gemeenteraad van Overbetuwe ziet wel wat in een sponsoring van de opknapbeurt! Ideeën krijgen gestalte en opnieuw zoeken de drie naar ondersteuning. Een flyer wordt rondgebracht om te vragen wat andere mensen ervan vinden. En de antwoorden zijn gekomen! En nu? Nu ligt er een jeu-de-boules baan, met sponsoring door Crum sierbestrating uit Homoet en aannemer Hooijer uit Renkum! De bestaande speeltoestellen zijn voornamelijk door kinderen opnieuw geschilderd. Heeft u dat al gezien? De vrolijkheid spat er vanaf.
En nog is de verrassing niet compleet. Nog even en er komen nieuwe spullen, waaronder een groot klimrek en een picknicktafel. De bewoners rond de speeltuin hebben mee kunnen denken en praten over de plaatsing van de toestellen. Knap staaltje samenwerking van zulke jonge mensen! We blijven de vorderingen volgen en u informeren, maar ga vooral zelf kijken en neem (klein)kinderen mee!

Modeldorp Randwijk

Henk Los heeft een initiatief gestart om een groep modelbouwers bij elkaar te krijgen met als doel om ‘Modeldorp Randwijk’ te bouwen. Dit naar aanleiding van de historische avond waar veel beelden van ons dorp zijn getoond van voor de oorlog.
Veel informatie en beelden foto’s zijn via de historische vereniging te verkrijgen. Samenwerking tussen deze twee groepen kan een mooi resultaat opleveren.
De bedoeling is om minimaal 5 modelbouwers bij elkaar te krijgen die dan om de paar weken in bijeenkomsten het dorp van voor 1940 op schaal nabouwen. Aanmelden kan via modeldorprandwijk@gmail.com De aanmelder ontvang dan een uitnodiging.

Mantelzorgcafé Thema: Problematisch gedrag veroorzaakt door ziekte

Het Steunpunt Mantelzorg Overbetuwe organiseert op maandag 15 september 2014 een mantelzorgcafé met als thema `Problematisch gedrag veroorzaakt door ziekte`. Gastspreker is Paulien Huybrechts, orthopedagoog. Paulien heeft ervaring in het speciaal onderwijs en ervaring met psycho-geriatrie. Op verzoek van mantelzorgers wordt dit thema, hoe ga je om met probleem gedrag, besproken. U krijgt informatie en handvatten over hoe men om kan gaan met bepaalde verschijnselen en gedragingen. Ieder mens is anders dus ieder reageert anders op bepaalde aanpak. Het is herkenbaar voor de mantelzorgers van bijvoorbeeld mensen met Alzheimer, Parkinson, Autisme, Niet Aangeboren Hersenletsel e.v.a. Tijdens de pauze is er gelegenheid voor lotgenotencontact, na de pauze is er ruimte om vragen te stellen.

De entree is gratis.

Graag aanmelden voor  10 september a.s. per  telefoon: 0481-350050, of via de mail: info@meldpuntoverbetuwe.nl. Het mantelzorgcafé vindt plaats in de Wieken, Prinses Irenestraat 49 te Elst, van 19.30 uur tot 21.00 uur. Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar.

 

Dorpsontwikkelingsplan onder de loep

In 2007 zag het eerste dorpsontwikkelingsplan voor Randwijk, Indoornik en Lakemond het licht. Het plan werd opgesteld in opdracht van Woningstichting Heteren. De mening van de dorpelingen over heden en toekomst van het dorp werd gepeild  met een uitgebreide enquête. We zijn nu zes jaar verder; tijd om de balans op te maken. Daartoe sprak ik met Wim de Jager en Hugo Jongejan, voorzitter en secretaris van de dorpsraad.

Het DOP is onderverdeeld in een aantal projecten. Ze staan hieronder op een rijtje met de stand van zaken zoals die door Wim en Hugo wordt gezien.

Woningbouw

Randwijk wil op dorpse wijze groeien, dat wil zeggen langzaam. Er is behoefte aan woningen voor dorpsbewoners en nieuwkomers. Het DOP vermeldt een gemiddelde jaarlijkse groei van maximaal 5 woningen.

Op de Erfstraat bij de kerk werden in 2011 vier seniorenwoningen gesloopt om plaats te maken voor negen nieuwe. De financiering is rond, de goedkeuring van de gemeente is er, de aannemer staat in de startblokken. Woningstichting Heteren wacht op goedkeuring van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Ruud Maatman, bestuurder van de woningstichting, verwacht deze goedkeuring binnenkort te ontvangen en hij hoopt de negen seniorenwoningen eind 2014 op te leveren.

Sinds 1975 rust er een woonbestemming op Randwijk West. In de periode tot 2000 werd een deel van dit gebied ontwikkeld, waardoor hier 85 woningen werden gerealiseerd. De rest van het gebied zou worden ontwikkeld door de firma Ingenious uit Veenendaal. De ontwikkeling heeft vertraging opgelopen door het ontbreken van stukken grond die nodig zijn voor de ontsluiting van het gebied. Momenteel wordt opnieuw geprobeerd de hiervoor benodigde gronden te verwerven.

In de periode vanaf 2007 tot nu werden 5 oude woningen vervangen door nieuwe.

De balans is dus, dat in de periode tussen 2007 en eind 2014 het woningbestand slechts zal toenemen met 5 seniorenwoningen. Ten opzichte van het gewenste groeitempo van 5 per jaar, levert dit een achterstand  op van 30 woningen.

Tegelijkertijd bestaat er in Randwijk een grote woningbehoefte. Onlangs werd bekend dat voor een huurhuis 62 gegadigden waren. Dit maakt duidelijk, dat woningbouw in Randwijk op de agenda moet van Woningstichting en gemeente.

De dorpsraad zal middels gesprekken met de verantwoordelijken meer duidelijkheid proberen te creëren over de verdere ontwikkeling van de woningbouw in Randwijk.

Bundeling van voorzieningen

In het DOP wordt geconstateerd, dat het ontbreken van voorzieningen voor inkopen, zorg en openbaar vervoer de leefbaarheid van het dorp negatief beïnvloeden. Als oplossing wordt een dorpsservicecentrum genoemd, waarin voorzieningen voor basisbehoeften worden gecombineerd. Door samenwerking van diverse partners zou onder meer een huisartsenpost, een postagentschap, een dorpswinkel, een bibliotheek, politiespreekuur,  apothekerspost en een prikpost in Randwijks Hof kunnen worden gehuisvest.

Op dit moment is het knelpunt in het openbaar vervoer opgelost. Dagelijks rijdt op ieder uur overdag via Randwijk een door vrijwilligers gereden bus van Heteren naar Kesteren via het station in Zetten. Het postagentschap zal vanaf 2014 helaas sluiten.

Het dorpsservicecentrum is er niet gekomen. De Commissie Dorpshuis, die werkt aan de doorstart van Randwijks Hof, pakt deze draad weer op. Op dit moment lopen er diverse initiatieven om Randwijks Hof weer tot bruisend centrum van activiteiten te maken. De dorpsraad wil zich in dit verband inzetten voor o.a. een prikpost in Randwijks Hof.

Ommetjes

In het DOP wordt gepleit voor meer mogelijkheden om de prachtige omgeving van het dorp betreedbaar te maken. De inzet van de dorpsraad heeft geresulteerd in het struinpad bij het Lexkesveer. De uitbreiding van het struinpad en van andere wandelpaden stuit op bezwaren bij grondeigenaren die geen toestemming verlenen. De dorpsraad blijft zoeken naar mogelijkheden voor struin -en wandelpaden. Op dit moment neem de dorpsraad deel aan een initiatief met onder meer de Agrarische Natuurvereniging (ANV) dat werkt aan de totstandkoming van een interlokaal wandelpad. Dit pad wil men laten lopen van het Drielse veer naar het Lexkesveer en dan naar het Cuykgemaal en vandaar verder in de richtingen Opheusden en Hemmen.

Rustig verkeer

In het DOP wordt geconstateerd dat anno 2007 op diverse wegen te hard wordt gereden, waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. Op het gebied van verkeersveiligheid is sindsdien het volgende gerealiseerd.

 • De dijk is 60 km geworden
 • Er geldt een adviessnelheid van 60 km voor de Nijburgsestraat. De provincie bereidt hier een 60 km tracé voor.
 • De Bredeweg is grotendeels 30 km zone, mede dankzij akties van inwoners.
 • Er is een parkeerverbod gekomen in de bocht bij de kerk richting Bernardstraat.
 • Er is een parkeerplaats gerealiseerd bij de school met de bijbel.
 • Het kruispunt bij de afslag naar Indoornik is enigszins verbeterd. Toch blijft hier een knelpunt bestaan in de gevaarlijke bocht van het fietspad. Dit krijgt komend jaar aandacht van de dorpsraad.

De balans is, dat de meeste knelpunten in Randwijk zijn opgelost en dat ook de situatie op de Nijburgsestraat zal worden verbeterd.

In 2014 zal de dorpsraad op de volgende punten een initiatief nemen:

 • De bocht in het fietspad van de Nijburgsestraat ter hoogte van de afslag naar Indoornik is onoverzichtelijk en daardoor gevaarlijk. De gemeente wordt benaderd om hierin verbetering te brengen.
 • Op de Knoppersweg in de richting van Zetten is geen verlichting. In het fietspad dat van Zetten in de richting van Randwijk loopt zitten twee verraderlijke bochten, die in het donker niet zichtbaar zijn. De dorpsraad heeft de provincie benaderd met het verzoek dit wegvak beter te verlichten.

Bredeweg dorpsweg

In het DOP wordt voorgesteld om van de Bredeweg weer een dorpsweg te maken, met een doorgaand verlicht voetpad naar Randwijks Hof.

Onlangs werd het gedeelte vanaf het kerkhof naar De Beijer 30 km en er werd een trottoir aangelegd vanuit het dorp naar Randwijks Hof. Dit trottoir moet op diverse punten nog worden uitgebreid, zodat één doorlopend trottoir ontstaat tot aan de Nijburgsestraat. De gemeente is van plan dit mee te nemen in toekomstig groot onderhoud van de Bredeweg.

De dorpsraad zal in 2014:

 • De gemeente vragen duidelijkheid te verschaffen over de planning van de aanleg van het trottoir op de Bredeweg
 • De gemeente vragen om de 30 km zone uit te breiden tot aan de ingang van EMM of verder.

Speelmogelijkheden voor de jeugd

Het doel was om de jeugd tussen de 8 en de 14 speelmogelijkheden bieden.

Hiervan is gerealiseerd:

 • Het trapveld bij Randwijks Hof is verbeterd met balvanger en goals
 • Het pannaveldje in de speeltuin
 • De tafeltennistafel in de  speeltuin

Een skatebaan is er door bezwaren van omwonenden niet gekomen. Er was kortstondig een hangplek bij Randwijks Hof, maar die werd verwijderd toen bleek dat er dingen gebeurden die niet door de beugel konden.

Op dit moment ligt een idee voor een jongerensoos in Randwijks Hof.

Pinnen als het even kan

Het is niet gelukt een pinautomaat in Randwijk te krijgen omdat de kosten ervan te hoog zijn voor het aantal transacties. Momenteel kan er zowel bij Floor als bij de Beijer worden gepind. Pinnen raakt uit: in de toekomst betalen we eenvoudig met onze mobiele telefoon.

Dorpsverfraaiing

Op het gebied van dorpsverfraaiing is het volgende gebeurd:

 • In het hele dorp is nieuwe beplanting aangelegd
 • De trottoirs van de Julianastraat, Kerkstraat, Beatrixstraat, Emmastraat en Wilhelminastraat zijn gerenoveerd
 • Er zijn tegelpaden en verlichting in de speeltuin aangelegd
 • Een honden uitlaatplaats en uitlaatstroken zijn aangelegd.
 • Afvalcontainers voor glas ed. zijn geplaatst.

 

Als de nieuwbouw op de Erfstraat klaar is, wordt ook de openbare ruimte in de buurt van de nieuwe woningen opgeknapt.

Nieuwe thema’s

Sinds 2007 zijn de volgende nieuwe thema’s naar voren gekomen.

 • Een aantal bewoners zou graag een jeu de boules baan aangelegd zien.
 • Een aantal bewoners hebben graag een picknicktafel in de speeltuin. De dorpsraad streeft ernaar de omwonenden van de speeltuin actief te betrekken bij de toekomstplannen rond de speeltuin.

De agenda van de Dorpsraad in 2014

Samenvattend zal de dorpsraad in het nieuwe jaar ondermeer de volgende initiatieven nemen:

 • Helderheid over de planning en fasering van woningbouw in Randwijk (er komt geen nieuwbouw)
 • Uitbreiding van de 30km zone op de Bredeweg en een veiliger fietspad op de Nijenburgsestraat ter hoogte van de afslag naar Indoornik. (dit laatste is in voorbereiding)
 • Uitbreiding van de struin- wandelpaden in en rond het dorp (in ontwikkeling)
 • Een prikpost in Randwijks Hof? (inmiddels gerealiseerd)

 

door Jo Louvenberg

Verlichting Knoppersweg tussen Zettense brug en Indoornik

Bij het begin van de donkere dagen van het jaar werd de dorpsraad er op attent gemaakt dat bovengenoemd gedeelte van de Knoppersweg wel erg donker is tijdens deze periode van het jaar. Dat wordt nog geaccentueerd wanneer men komt vanuit de richting van de rotonde bij het HPC. Daar is de straatverlichting dermate groot dat men nauwelijks beseft dat het donker is. Wij hebben dit verschil in verlichting aanhangig hebben gemaakt bij de provincie. Deze weg is tenslotte een provinciale weg. Na beraad kwam onderstaande uitslag uit de bus.

1 De provincie gaat op korte termijn de klachten over niet werkende verlichting langs de N 856 oplossen. Heeft reeds plaats gevonden.

2 Op het gedeelte tussen de Linge (Zettense brug) en Indoornik is aanbrengen van nieuwe verlichting langs fietspaden niet mogelijk op basis van het provinciale verlichtingsbeleid. De provincie stelt voor t. b. v. de verkeersveiligheid van fietsers om de knikken in het fietspad beter te accentueren door het aanbrengen van een witte kantstreep aan de rechterkant van het fietspad. Tevens zal een witte kantstreep worden aangebracht op gedeelten van het fietspad waar de sloot minder dan 1 meter afstand ligt. Deze maatregelen worden meegenomen in het markeringsbestek en zullen naar verwachting tussen april en de zomer 2014 worden gerealiseerd.

Door Wim de Jager

De Randwijker Toon van Asseldonk geïnterviewd door Benjamin Blom

Burgemeester_20130307_0212

Voor de Randwijker willen we de komende tijd bekende en minder bekende Randwijkers interviewen. We beginnen deze serie met de burgemeester van de gemeente Overbetuwe, de heer Toon van Asseldonk.

Hoe lang woont u al in Randwijk? Sinds het jaar 2000 woon ik met mijn partner Fred in Randwijk in een boerderijtje aan de Achterstraat. Daarvoor woonde ik in hartje Rotterdam. Waarom Randwijk? We wilden allebei naar het oosten van het land omdat we daar vandaan komen en buiten de stad wilden wonen, het liefst met beestjes erbij. In Randwijk woon je heerlijk landelijk en toch binnen het bereik van stedelijke voorzieningen. We hadden in het begin ganzen, schapen en zelfs koeien. Maar die koetjes werden te ingewikkeld omdat je een mestboekhouding moet bijhouden en in de winter onderdak moet regelen.

Kende u mensen toen u naar Randwijk vertrok of was het een frisse kennismaking? We kenden in Randwijk toen niemand en we kregen zelfs van mensen waarschuwingen van “zou je dat nou wel doen, Randwijk is een redelijk christelijk dorp”. Maar door dat soort motieven heb ik me eigenlijk nooit zo laten leiden. Ik ben er toch echt vanuit gegaan dat als jij je beschaafd gedraagt naar je omgeving, dan is je omgeving ook beschaafd naar jou. Wij zijn heel bewust op zondagen niet met machines aan de slag gegaan of in het zicht van de buren driftig in de tuin gaan spitten. Wij hebben gemerkt dat mensen ook respect hadden voor de manier waarop wij wensen te leven. En er zullen vast wel mensen zijn die daar moeite mee hebben. Mensen durfden dat ook wel te zeggen bijvoorbeeld toen we zijn getrouwd en dat groots gevierd hebben in Randwijk. We hebben uiteindelijk zelfs – en daar heeft volgens mij het hele dorp ook over gesproken – een echte olifant gehad voor de kinderen! Een paar van onze buren die we hadden uitgenodigd hebben ons toen laten weten dat ze niet zouden komen omdat ze vonden dat het huwelijk iets tussen man en vrouw is. Nou dat respecteer ik dan ook. Ik kan mijn manier van leven en mijn overtuigingen niet aan anderen opleggen. Maar een buurman die niet op het feest was, hielp ons wel de volgende morgen met zijn trekker om een generator uit de modder te trekken. Dus het zijn geweldige buren.

Wat is volgens u, zoals u het hebt leren kennen het karakteristiek van het dorp? Veel saamhorigheid, mensen die elkaar goed kennen. Maar ook een nuchtere afstandelijkheid. Mensen zijn er voor elkaar, maar vieren ook niet alle verjaardagen en elk feestje met elkaar. Als mijn buren iets van me nodig hebben laten ze dat weten en omgekeerd, maar het kan ook zomaar zijn dat we elkaar een half jaar niet of nauwelijks spreken. Maar ik ken nu de buren en de mensen in de straat beter dan dat ik ooit mijn naaste buren in Rotterdam gekend heb. Dat vind ik eigenlijk een hele mooie manier van samenleven en ik voel me er erg thuis.

Is er toekomst voor een plattelandsdorp als Randwijk of zijn alle voorzieningen over tien jaar verdwenen? Ja, er is zeker een toekomst voor het dorp en ik denk niet dat alle voorzieningen verdwijnen. Maar het zal nooit meer worden zoals vroeger met drie bakkers, vijf kroegen en twee winkeltjes. Ik hoop dat we de beperkte voorzieningen die we hebben overeind kunnen houden, maar dat wordt best lastig. Floor gaat dicht zoals we allemaal weten. Aan de andere kant worden mensen steeds mobieler en met internet ligt de hele wereld binnen bereik. Daarom kunnen veel voorzieningen ook niet meer overleven, zelfs hier in Elst merk je dat. Het wordt meer een woondorp.

Maar is er een bepaald minimum niveau dat nodig is om het dorp te laten overleven? Als er geen basisschool is, dan ga je er als jong gezin niet meer wonen. Dat weet ik niet hoor, we hebben ook kinderen in het dorp die niet naar school gaan in Randwijk. Dus daar moet je dan iets voor organiseren. Ik denk dat zo lang het een aantrekkelijk woonklimaat blijft, dat mensen daar willen blijven wonen. In die zin ligt Randwijk best wel goed. Een vergelijkbaar dorp in Oost-Groningen heeft een veel kleinere overlevingskans. De bevolking loopt nauwelijks terug. Het afgelopen jaar waren er 8 mensen minder als aan het begin van dat jaar.

De nieuwe wijk in 1998 zorgde voor een mooie impuls in het dorp. Is het tijd voor een nieuwe impuls om te voorkomen dat het dorp vergrijst? Ja, vanuit het dorp bezien zou dat logisch zijn. Wij bekijken het hier vanuit het gemeentehuis natuurlijk op het niveau van Overbetuwe en dan moet je er voor zorgen dat er een aantal dorpen is dat in staat is om voldoende voorzieningen te behouden. En dat zijn de grotere dorpen. Dan kies je eerder voor nieuwbouw aansluitend bij de grotere kernen zoals Elst, Heteren en Zetten, om de voorzieningen daar te kunnen behouden. Op de andere plekken moet je nadenken over vernieuwbouw en inbreiding.

Veel jonge mensen in Wageningen willen graag iets kopen. In Wageningen wordt wel gebouwd, maar dat is nogal prijzig. Is dat geen kans voor Randwijk om daarmee mensen met een goede opleiding over de Rijn heen te lokken? Ja, ja. Maar wij bekijken het natuurlijk vanuit de gemeente. Als je in de gemeente toch weer merkt dat er belangstelling is voor nieuwe woningen, waar bouw je die dan? We hebben hier natuurlijk de wijk Westeraam in Elst, dat is de grote nieuwbouwwijk die nog steeds niet volgebouwd is …

Maar mensen uit Wageningen zullen niet naar Westeraam gaan. Dat is waar. Dan zouden we inderdaad wat meer moeten kijken naar Wageningen. Maar nogmaals, ik zie het niet snel gebeuren dat er weer een nieuwbouwwijk bij Randwijk bijgebouwd gaat worden. Het is niet het beleid van de gemeente om dat te willen. Maar om nog een stuk inbreiding te doen en daar waar nog ruimte is om nieuwbouw te realiseren binnen de bestaande bouwblokken, daar zie ik nog wel mogelijkheden.

Welke kansen ziet u voor het dorp? Ook al zijn er niet zoveel faciliteiten, er is wel een heel actief verenigingsleven. Daardoor is de sociale samenhang goed. Randwijk ligt hartstikke mooi – daarom ben ik er gaan wonen. Ik zou het mooi vinden als we het dorpshuis overeind weten te houden. Het zou jammer zijn als dat niet lukt en daar willen als gemeente natuurlijk ook best een rol in spelen, maar het moet vooral vanuit het dorp zelf goed opgepakt worden. Er zijn goede sportfaciliteiten. Er zit een school en het is belangrijk om die te houden. De kerk functioneert nog steeds, zeker geen automatisme nu er zoveel kerkgebouwen worden gesloten.

Welke Randwijker kunnen we de volgende keer portretteren? Peter IJkhout, de voorzitter van de Oranjevereniging, die net 50 is geworden en zijn hele leven in Randwijk heeft gewoond en vrijwel iedereen kent!

Koersbal en spellen

Elke donderdagochtend vanaf 7 november
9.30 – 11.30 uur

in Randwijks Hof
voor iedereen die (een keer) mee wil doen

Kosten: € 3,50 per keer
(incl. 1 kop koffie/ thee)

Meer info of vervoer nodig?
Karin Wiggelman: karin-wim@het.nl
0488 491555 of 06 44818849

ball1