Bevrijdingsvuur naar Randwijk

Randwijk heeft veel geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ondanks het slechte weer stond het plein bij de kerk dan ook weer vol voor de jaarlijkse Dodenherdenking. De kerkklok luidde het grootste deel van het dorp naar het plein, waar direct na de klok van acht uur de stilte al begon en nog intenser werd na het blazen van de taptoe.

‘Geen aanstoot nemen aan gebed’

Met muziek van Bigband Overbetuwe werd onder andere het leven van de grootouders van dorpsgenoot Wim Florissen gememoreerd, het echtpaar Burgers. Verschillende sprekers riepen op waakzaam te zijn voor de toenemende vreemdelingenhaat en vroegen aandacht voor de nieuwe oorlogsslachtoffers in Oekraine en het Midden-Oosten. Voorafgaand aan het gebed riep de heer Blok op tot verdraagzaamheid en vroeg andersdenkenden om ook geen aanstoot te nemen aan deze vorm van gedenken in gebed, maar te luisteren naar de woorden ervan.

Bevrijdingsvuur naar Randwijk lopen

In de nacht van zaterdag 4 op zondag 5 mei, van Dodenherdenking op Bevrijdingsdag dus, loopt een groep Randwijkers terug uit Wageningen. Daar wordt, naar traditioneel gebruik, het Bevrijdingsvuur opgehaald. De brandende fakkel wordt lopend onder andere naar Randwijk gebracht.

Rond half 1 ‘s nachts vertrekt de groep lopers uit Wageningen, met fakkel die aangestoken werd in het Bevrijdingsvuur tegenover Hotel De Wereld.  Twee uur en drie kwartier later komen ze aan op de begraafplaats in Heteren, waar kaarsen zullen worden aangestoken ter nagedachtenis van de overledenen.


Link naar NOS-film van de estafettelopers die uit het hele land de Bevrijdingsvlam komen halen:

Ook de Randwijkse lopers staan klaar bij de Bevrijdingsvlam in Wageningen om het vuur van vrijheid verder te dragen


Bevrijdingsvuur voor burgemeester

Drie kwartier later komt het Bevrijdingsvuur dan daadwerkelijk aan in Randwijk, en zullen Dani Bos en Ria van der Meijden de vlam aansteken bij dorpshart De Haar aan de Bredeweg.
Bij het monument bij de kerk liggen al kransen en bloemen van de herdenkingsbijeenkomst om 8 uur, die georganiseerd werd door Stichting Oranjecommitee Randwijk.
Daarna vertrekken de lopers naar het gemeentehuis in Elst voor een gezamenlijk ontbijt met de burgemeester. Daarbij zal de Bevrijdingsvlam worden overhandigd door Dani, aan burgemeester Patricia Hoytink-Roubos.

Het Bevrijdingsvuur is aangekomen op het terras van De Haar. De estafettelopers droegen het in de nacht van Wageningen naar Randwijk.

Kritiek boeren op gemeente Overbetuwe

Boeren zijn ontevreden over de gemeente Overbetuwe. Ambtenaren zijn teveel gericht op het stedelijk gebied en weten onvoldoende van agrarische bedrijfsvoering. Vergunningaanvragen raken kwijt en boeren krijgen meestal te horen wat allemaal níet kan, zonder perspectief op wat wél kan. Een toekomstgerichte visie ontbreekt.
Veel boeren in de regio zijn somber over de mogelijkheid hun bedrijf voort te zetten of over te dragen.

147 keukentafelgesprekken

Met name veehouders hebben kritiek, zo blijkt uit ´Boeren en tuinders aan het woord´, een rapport opgesteld na 147 keukentafelgesprekken met boeren. De maatregelen van de rijksoverheid noodzaken vaak tot uitbreiding, maar de gemeentelijke overheid gaat daar vaak voorliggen omdat de regels het niet zouden toelaten. Tegelijkertijd is er het gevoel dat de snel groeiende laanboomkwekerij alle ruimte krijgt. Laanboomkwekers zijn kapitaalkrachtiger, wat tot snel stijgende grondprijzen leidt. Boeren kunnen die grond dan niet meer betalen. Er is dringend behoefte aan een visie op de ruimte die de laanboomkwekers krijgen.

Vier coaches

Rode draad in de reacties is dat boeren de overheid onbetrouwbaar vinden. Waar op het ene moment perspectief geboden wordt met vergoedingen en subsidies voor bijvoorbeeld bedrijfsverandering of agrarisch natuurbeheer, wordt op het andere die vergoeding verlaagd of zelfs wegbezuinigd. Dat is rijksbeleid, maar ook gemeentelijk ervaren veel boeren zigzagbeleid. Wat op het ene moment wel kan, mag het volgende niet meer.

Voor het rapport spraken vier apart ingehuurde agrarische coaches met 147 van de in totaal 228 agrarische bedrijven in Overbetuwe. Veehouders en fruittelers bleken daarin het somberst over de toekomst, laanboomkwekers het meest optimistisch. Ondanks de kritiek kreeg de gemeente ook complimenten over het onderzoek, waarbij agrariërs zoveel mogelijk thuis werden bezocht.

Buitengebied-loket

De uitkomsten werden met bijna honderd boeren besproken in De Bongerd in Heteren. Daar beloofde wethouder Horsthuis-Tangelder voortvarend  aan het werk te zullen gaan met de aanbevelingen van de vier coaches. Die adviseren onder meer een apart Buitengebied-Loket bij de gemeente, met deskundige ambtenaren waar de agrariërs terecht kunnen. Ook moet er een visie komen op windmolens, arbeidsmigranten, waterwinning en de grondfunctie. Horsthuis-Tangelder beloofde meer persoonlijk contact met boeren en dat ze meer betrokken worden bij het beleid.

´We betrekken ze bij nieuw beleid op drie thema´s: de actualisatie van de omgevingsvisie, het functieveranderingsbeleid en regels en voorwaarden voor het opwekken van duurzame energie. We willen samen met ondernemers onderzoeken op welke plekken de focus op agrarisch gebruik kan blijven. En waar niet meer omdat er andere claims voor het gebruik van het buitengebied liggen,´ zei de wethouder.

Het volledige rapport inclusief verslag van de bijeenkomst in De Bongerd leest u hier:

Hoofdrapport Boeren en tuinders aan het woord 

De foto’s zijn gemaakt in het buitengebied rond Randwijk, maar gaan niet per se over het artikel.

Randwijk mooier maken

Hier volgt een bericht van Gemeente Overbetuwe over hoe ze Randwijk groener en gezelliger willen maken, in overleg met ons, Randwijkers.

De gemeente Overbetuwe nodigt u van harte uit voor een inloopbijeenkomst op donderdag 25 april in De Haar in Randwijk. U kunt van 19.00 uur tot 21.00 uur binnenlopen. We informeren u dan over de voorlopige ontwerpen die we hebben gemaakt voor een aantal locaties in de openbare ruimte binnen de bebouwde kom in Randwijk. Hieronder leest u meer informatie over onze plannen voor de openbare ruimte in Overbetuwe, onze aanpak in Randwijk en de inloopbijeenkomst.

Wat willen we voor onze openbare ruimte?

We gaan de komende jaren samen met dorpsbewoners aan de slag om de openbare ruimte te verbeteren. Onze ambities hiervoor hebben we opgeschreven in het Integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (IKP OR). Waar nodig planten we bomen en struiken en halen we verharding weg. Het vergroenen zorgt voor verkoeling, meer biodiversiteit en een gezonde leefomgeving voor mensen, planten en dieren. Daarnaast kijken we of we ook andere kansen voor verbetering kunnen meenemen, bijvoorbeeld voor wegen, spelen, verlichting en water. We zijn inmiddels gestart met de aanpak van de eerste dorpen: Oosterhout en Randwijk. We richten ons hierbij op de openbare ruimte binnen de bebouwde kom van het dorp.

Wat doen we in Randwijk?

Dit zijn andere plannenmakers

Sinds november 2023 zijn we samen met een adviesbureau en een bewonersgroep bezig een plan te maken voor verschillende locaties in het dorp. Daarbij houden we rekening met wensen van bewoners en met onze ambities voor klimaatadaptatie, hittebestrijding en biodiversiteit. Als start hebben we een overleg gehad met een bewonersgroep. Verder hebben we op 21 maart een workshop gegeven voor kinderen van de School met de Bijbel. We lieten ze een tekening maken van een nieuw in te richten straat, waarin ze hun ideeën voor groen en spelen konden aangeven. De voorlopige ontwerpen voor de verschillende locaties zijn nu klaar. We zijn heel benieuwd wat u ervan vindt.

Hoe kunt u reageren?

U heeft 2 manieren om te reageren op de ontwerpen:

  1. Vul uiterlijk zondag 14 april het reactieformulier in op onze website www.overbetuwe.nl/openbare-ruimte-Randwijk. Deze pagina is pas vanaf 27 maart beschikbaar.

Wat is er te zien en te doen op de inloopbijeenkomst?

De bijeenkomst op 25 april is bedoeld voor alle inwoners van Randwijk. We lichten dan de voorlopige ontwerpen aan u toe en horen graag uw reactie. Daarnaast kunt u een kijkje nemen bij verschillende informatietafels. U krijgt informatie en inspiratie wat u zelf kunt doen rondom klimaatadaptatie en biodiversiteit. Bijvoorbeeld gebruik van regentonnen, inruilen van tegels voor groen. Ook kunt u zich aanmelden voor een boom in uw voortuin. Daarnaast is er informatie over verduurzaming van de woning en ondersteuning bij energiearmoede.

Wat doen we met uw reacties?

We gebruiken uw reacties om de voorlopige ontwerpen zo nodig aan te passen en definitief te maken. Op onze website plaatsen we straks de definitieve ontwerpen en een uitleg over hoe we uw reacties verwerkt hebben. Dit najaar gaan we de werkzaamheden uitvoeren.

Meer weten over onze ambities openbare ruimte?

Onze ambities en aanpak staan in het Integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (IKPOR). We hebben 6 ambities gekozen voor onze openbare ruimte: Identiteit, Gezond en inclusief, Klimaatadaptatie, Biodiversiteit, Duurzaam en Circulair en Veilig. Wilt u het IKPOR lezen? Kijk dan op onze website www.overbetuwe.nl en zoek in de zoekbalk op IKPOR.

 

Subsidieronde van Gemeente Overbetuwe

Hieronder vind je een bericht van gemeente Overbetuwe, die graag duurzame projecten in de dorpskernen wil ondersteunen. Omdat we geen Dorpsraad hebben laten we je deze opties zien via de Randwijker.

Binnenkort starten we binnen Overbetuwe met een flink aantal acties. Graag delen we de informatie met jullie en horen graag of jullie een rol willen of kunnen spelen. Zie je voor jouw bewonersgroep verbindingen en mogelijkheden? Stuur dan een bericht naar duurzaamheid@overbetuwe.nl.

 

Doe-het-zelf aanpak

Voor particuliere woningeigenaren met een WOZ-waarde lager dan € 375.000 én een slecht geïsoleerde woning hebben we een doe-het-zelf aanpak voorbereid. Afgelopen maand hebben we Plan-P gecontracteerd. Zij gaan inwoners helpen met het verduurzamen van de eigen woning door een doe-het-zelf aanpak. Het helpen bestaat vooral uit kosteloze doe-het-zelf coaches die mee kunnen denken, maar ook helpen bij het verduurzamen. Aanvullend komt er een subsidieregeling met subsidie tot € 1.000,– en organiseren we Webinars.

Als je graag zien dat er focus in een bepaald gebied moet komen, laat het ons dan weten. Dan kunnen we dit bespreken. Ook trekt Plan-P graag samen op waar dan zinvol is. Laat dus vooral van je horen als hier kansen zijn.

 

Energiefixers, Straat-voor-straat isolatie en Lokaal Team

Op dit moment hebben we een Europese aanbesteding voorlopig gegund en kunnen we begin maart daadwerkelijk starten met activiteiten. We hebben nadrukkelijk gezocht naar een organisatie die lokaal het verschil kan maken (zoals een duidelijke sociale koppeling en/of koppeling met lokale initiatieven). Ook willen we dat de organisatie een Lokaal Team gaat opbouwen. Dit laatste voor de lange termijn, denk hierbij aan een lokaal Klusbedrijf, etc.

Concreet betekent dit dat de energiefixers weer langs woningen gaan met kleine besparende maatregelen. Ook laten ze informatie achter over andere grotere maatregelen als daar interesse in is. Met de woningcorporaties hebben we al gekeken waar we willen dat de Energiefixers focus gaan leggen. De uitvoerder wil in de toekomst ook contact met jullie opnemen om op te halen hoe jullie hier tegenaan kijken. Graag bericht als jullie hiervoor open staan.

Naast Fixen worden er ook (naar verwachting) 15 straten geselecteerd waar op straatniveau begeleiding en ondersteuning komt voor een isolatieaanpak, inclusief subsidie bovenop de ISDE. Deze straten hebben we nog niet in beeld en hulp hierbij van jullie is welkom. Woningen moeten ook hierbij een WOZ-waarde hebben onder de 375.000 en slecht geïsoleerd zijn (label D of lager).

 

Ontzorgingsaanpak

Ook verwachten we in maart een eerste start te kunnen maken met een uitgebreide ontzorgingsaanpak. Een aanpak die specifiek is bedoeld voor inwoners met een eigen woning die energietoeslag ontvangen en/of in de schuldhulpverlening zitten.
Zo kunnen we deze doelgroep met grote isolatiemaatregelen écht helpen voor de lange termijn. De subsidiebedragen voor dit traject zijn maximaal € 4.000,– bovenop de ISDE.
Expliciete samenwerking voor dit project lijkt lastig vanwege privacy. De doelgroep is bij ons in beeld. Mocht je toch ideeën hebben, dan zijn die natuurlijk welkom.

 

Klimaat adaptieve omgeving

Meerdere keren per jaar organiseren we diverse acties voor alle inwoners. De komende periode staan de komende acties op de agenda:

 

  • Maart: Regentonactie. Met korting + subsidie een regenton aanschaffen.
  • Tegelruilen (Tegels eruit, planten erin). Inschrijven kan vanaf 8 maart t/m 12 april. De ophaaldag voor de planten is op zaterdag 20 april.
  • Adopteren van openbaar groen (boomspiegels, geveltuinen, etc.). Inschrijven kan van 8 maart t/m 12 april. Op 20 april kunnen de paaltjes en de planten worden opgehaald.

Ook voor deze acties geld natuurlijk: Heb je een goed idee om hierin samen te werken? Laat het ons dan vooral weten. Aanvullende informatie delen we zo snel mogelijk.

 

Overbetuwe doet – Verdubbelaar

Zoals jullie weten krijgt elke inwoner een waardebon die ingezet kan worden voor goede initiatieven, zie Overbetuwe Doet. In april 2024 is er weer een nieuwe ronde. We willen dan ook aandacht vragen voor activiteiten gericht op doe-het-zelf verduurzaming, zoals een buurt doe-het-zelf markt, doe-het-zelf activiteiten organiseren of een start maken met een buurtklusbedrijf. Wellicht zien jullie hier kansen.

 

Subsidie voor duurzame activiteiten

Er is een standaard subsidieregeling voor duurzame collectieve buurtinitiatieven beschikbaar. Waarschijnlijk weten jullie dat al wel. Voor bewoners die samen iets willen organiseren is dit een interessante pot van € 2.500 euro. Zie: Subsidie voor duurzame activiteiten | Overbetuwe. Neem gerust contact met ons op om over ideeën te sparren.

 

Wijk van de toekomst

In samenwerking met Samen Driel Duurzaam en Stichting Brienenshof Duurzaam hebben we vorig jaar de subsidie ‘Wijk van de Toekomst’ aangevraagd bij de provincie Gelderland. Wellicht hebben jullie hier al informatie van voorbij zien komen: Vogelbuurt Driel en Brienenshof Elst op zoek naar alternatief voor gas | Overbetuwe | gelderlander.nl.

Het project ‘Wijk van de Toekomst houdt in dat we samen met inwoners gaan bekijken of en hoe de buurten duurzamer kunnen worden en gelijktijdig leefbaarder. Hierbij hoort ook een zoektocht naar alternatieven voor aardgas. Mochten jullie hier meer over willen weten, laat het ons dan vooral weten.

 

Verduurzamingsrapporten

En als laatste starten we in Driel met een pilotproject om verduurzamingsrapportages voor blokken van dezelfde woningen op te stellen. Dit doen we met hulp van het platform van Exaqta. Uiteraard doen we dit samen met buurtinitiatief Samen Driel Duurzaam. We zijn benieuwd of deze rapportages inwoners helpen met het zetten van stappen richting verduurzaming en dan met name isolerende maatregelen. Als de pilot positief is, gaan we bekijken of we dit voor heel Overbetuwe kunnen opzetten.

Voor nu was dit de informatie die we graag met jullie wilden delen. Zoals al aangegeven horen we ook graag welke initiatieven en acties er vanuit de dorpen en wijken worden georganiseerd. Het zou mooi zijn om meer de samenwerking op te zoeken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Anne ten Brummelhuis

Programmamanager duurzaamheid

Telefoon:         14 0481

Bezoekadres: Dorpsstraat 67 6661 EH Elst

Postadres:      Postbus 11 6660 AA Elst

Website:         www.overbetuwe.nl

Schaapjes tellen

‘Zou je niet liever in de stad willen wonen?’ vragen mensen wel eens.
Nou, nee, dus. Want op weg naar de supermarkt zie je daar hooguit een paar duiven en een kat. Moet je eens op zaterdagmorgen over de Hemmenseweg rijden. Daar heb je sowieso al wat tijd voor nodig, maar zeker als je deze dames tegenkomt, met hun hoeder. Altijd wat te beleven in Randwijk en omgeving.
Waarschuwing: ga ze nou niet tellen, want je zit zo te slapen achter je stuur.

Filmpje: Gerda van Schuppen

Randwijkers kunnen je nog meer vertellen – Dorpsportret

De mensen maken het dorp. Daarom krijg je een heel goed beeld van hoe het is om op te groeien of als nieuwkomer in Randwijk te wonen. Wat gebeurt hier, hoe is de geschiedenis, wat bindt ons als Randwijkers? Dat staat in het pasverschenen boek over en door Randwijkers. Randwijkers kunnen je altijd nog meer vertellen.

Truus van Schaijk, die aan de Achterstraat woonde, vertelt hoe ze een hele dag per week bezig was om de was te doen, omdat er nog geen stromend water was. Wim Florissen zette alles in het werk om de herinnering aan de oorlogsdagen in de Betuwe niet te vergeten. Marie-José Hendriks verzint steeds nieuwe oefeningen voor de EMM-voetbaltraining van het Damesteam en de jeugd. Frans Latupeirissa vertelt hoe het was om op te groeien in het Molukse woonoord De Haar. Leendert kwam hier als kraker in het Lebo-pand. Mien van Blijderveen is blij dat die goeie ouwe tijd voorbij is. Marja geeft yogales. Manna Vroegop begon ooit aan de pompoenenkweek omdat het zo leuk stond tussen de aardappelen. Herman zou nooit wat anders willen dan bomen kweken. Pjotr weet nooit of hij volgende week nog werk heeft. Gerard en Ineke geven hun tijd graag aan de kerk. Carolien legt uit hoe het spel ‘pinkelen’ gespeeld werd. Koos zette een mooie wandeling door het buitengebied uit en Merel en Maartje Abrahamse wonen tegenwoordig op De Nijburg.

Randwijkers kunnen je nog meer vertellen

‘Randwijkers kunnen je nog meer vertellen’ weet iedereen in Randwijk (en daarbuiten). Het is de titel geworden van een echt Randwijks boek. Een boek waarin 36 Randwijkers vertellen over hoe het is om in ons dorp te wonen. 10 Randwijkse schrijvers, de Randschrijvers, interviewden onze dorpsgenoten en Jan Prins, Randwijkse fotograaf, maakte van iedereen een prachtige portretfoto. Die zie je trouwens ook terug in de Kleine Zaal van De Haar en in het halletje daar naartoe. Annemiek Stoel, van Buro Blûn, ook Randwijks, deed de vormgeving en Yoeke Nagel, redactie van de Randwijker, de eindredactie en organisatie.

Presentatie Dorpsportret Randwijk

Burgemeester Patricia Hoytink-Roubos ontving op 14 december het eerste exemplaar van het boek. De grote zaal zat afgeladen vol met de geinterviewden en hun ondersteunende partner, vrienden of buren. Na het officiele gedeelte van dit Randwijkse Boekenballetje konden de belangstellenden meedoen aan het boeiende spel ‘Van wiestattan?’. Op vijf plekken in De Haar stonden voorwerpen die hoorden bij 1 van de geinterviewden. Met het boek in de hand werd het de jonge winnares al snel duidelijk wat bij wie hoorde: Emily won met een beetje hulp van haar Kunstoma Wilma. De tweede en derde prijs gingen naar Ineke Floor en Caroline Wiltink.
Het spel was bedacht en uitgevoerd door Annet Konijn.

Recensie Dorpsportret – Randwijkers kunnen je nog meer vertellen

Over het boek schrijft oud-Randwijker en columnist van de Randwijker Bertus Nijenhuis:

Met veel genoegen, verbazing en toch ook verrast heb ik het boek “Dorpsportret” doorgelezen. Tot mijn schande moet ik bekennen dat ik verrast was na het lezen van het boek dat er zoveel veelzijdigheid bestaat onder de bewoners van Randwijk. Mooie, deels voor mij herkenbare verhalen geven dit goed weer. Prachtig verteld door de bewoners en opgeschreven door de interviewers. Bij mij als ‘oud Randwijker’ kwamen er veel herinneringen naar boven. (…)
(…)  En ja, zo zou ik over elk verhaal in dit boek wat (positiefs) kwijt willen. Over de vele vrijwilligers van ‘De Haar’. De instelling van de ‘Randschrijvers’. Over het woonoord ‘De Haar’ waar wij als kind voor het eerst vreemde muziek en gezang hoorden.  Zo ook, de in mijn ogen, wat filosofische benadering van enkele weergegeven verhalen.
    Nou vooruit, een verhaaltje dan nog. Het pinkelen van Caroline. Ik wist niet dat je daar op papier zoveel over kwijt kon. Wij deden dat als kinderen gewoon. (…)

Ik ben een prachtig informatief boek met mooie foto’s rijker. En ik moet mijn visie, en met mij meerdere Randwijkers vermoed ik zo, behoorlijk bijstellen.

                                                                                                                      Bertus Nijenhuis

Geld als water

Een heel ongebruikelijke extra van dit boek is dat ook de opbrengst wordt gedeeld met Randwijk. Alle maatschappelijk actieve organisaties mogen het boek tegen inkoopsprijs aankopen als ze 10 of meer exemplaren afnemen, en doorverkopen aan hun leden of familie en de opbrengst gebruiken voor hun eigen organisatie als sponsorgeld.
Dat blijkt meer op te leveren dan bijvoorbeeld oliebollenverkoop!

De vertellers en makers van het boek

Deze Randwijkers komen allemaal aan het woord in Randwijkers kunnen je nog meer vertellen – Dorpsportret:
Merel en Maartje Abrahamse, Truus van Schaijk, Meike Legêne, Henk van Ziel, Peter van Heteren, Marie-José Hendriks, Hendrie Doeze Jager, Wim Florissen, Manna Vroegop, Caroline Wiltink-de Bruijn, Gerard en Ineke Floor, Monique Zegveld, Henk Boekelman, Tinus Westerhof, Ilonka Varga, Frans Latupeirissa, Mien van Blijderveen, Leendert van der Waal, Paula van Lingen, Marianne van der Wal, Gerson van Manen, Herman Mauritz, Wilma Avezaat, Rosalien en Emily, Piotr, Mark Streuper, Marja van Bergen, Annet Konijn, Lizeth Hommes, Linde Swart, Yoeke Nagel en Bertus Nijenhuis.

En deze Randschrijvers maakten het boek:
Marja van Bergen, Lizeth Hommes, Josien Kapma, Annet Konijn, Paula van Lingen, Els Rietman, Veerle van Oudenhoven en Yoeke Nagel. En de onmisbare andere medewerkers: Koos van Wees voor de achtergrondverhalen, Annemiek van der Stoel van Buro Blûn, en Jan Prins, de fotograaf.
Jan verzorgde niet alleen de foto’s in het boek zelf. Hij stelde ook de expositie samen van portretten in de Kleine Zaal die tot maart zal blijven hangen.

Randwijkers kunnen je nog meer vertellen – Dorpsportret

Het boek is op dit moment te koop voor 15 euro bij
-Autobedrijf De Beijer
-Groentetelers De Stroom
-Jumbo Heteren
-Jumbo Zetten
-Boekhandel Kniphorst in Wageningen
Online via de website

Organisaties die graag 10 exemplaren of meer voor inkoopsprijs bestellen kunnen contact opnemen met de uitgever.

Dit is het tweede boek van de Randschrijvers, plezierschrijvers uit Randwijk.
Eerder schreven de Randschrijvers het boek ‘Veerkracht – Verhalen over het Lexkesveer’, ook bij uitgeverij Vooruit.

Initiatief, begeleiding en eindredactie Yoeke Nagel

Randwijkers kunnen je nog meer vertellen
Dorpsportret, 15 euro
Uitgeverij Vooruit
ISBN 978-908-155-0888
NUR 500 / 900

Schaaktoernooi Winter 2023

Toegegeven, het was al op 10 november 2023, het Tweede Avondschaaktoernooi in De Haar. Maar het was wel zo leuk dat we er gerust nog even wat foto’s van laten zien.
Nog even de feiten: het vorige toernooi werd gewonnen door Geert van Lonkuyzen. Dit keer haalde hij de finale niet, maar sprong nieuwkomer Klaas-Jan Averink naar voren als winnaar, door Elco van Rijswijk in de finale schaakmat te geven. Er werd geschaakt door 26 schakers, jong en oud. Tafelplaatsen werden gegrabbeld uit de namenpot.
Dat het ging om het spel en niet om de beker bleek wel uit het formaat van de welverdiende trofee. Een avond het brein gebruiken, dat was de opzet en dat bleek uitstekend te combineren met een prima sfeer. Organisator Thijs van Welie mag trots zijn op het verloop van de avond.
En Pien mag enorm trots zijn op de prachtige foto’s die ze maakte tijdens de avond.

Nieuwe papieren Randwijker in de bus

Als het goed is heb je inmiddels de nieuwe papieren Randwijker in de bus gevonden. Het december-januari-nummer.

Met daarin de juiste datum voor de volgende gezellige Haarpoetsavond in MFA De Haar: donderdag 7 december, van 19.00 tot 21.00 uur. Gratis!

Niks gekregen? Download hem hier en stuur even een berichtje naar de redactie, dan moet de bezorglijst nog even worden bijgesteld.
Vragen? Opmerkingen? Complimenten? Berichten voor de volgende Randwijker? Nieuwsgierig of er ook nog meer mensen bij die redactie kunnen aanschuiven? Zin om er stukkies voor te schrijven of foto’s te maken? Benieuwd waar deze postzegel vandaan komt?
Laat je horen!
redactie @ randwijker.nl

Download hier Randwijker dec-jan 23-24 als pdf

Zo stemde Randwijk

PVV grote winnaar in Randwijk, VVD naar vijfde plaats

De PVV is ook in Randwijk de grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 geworden. De VVD, vorige keer nog de grootste, en D66 waren de grootste verliezers. De VVD staat nu vijfde, en D66 werd zelfs meer dan gehalveerd. De BBB verviervoudigde bijna, en nieuwkomer NSC van Pieter Omtzigt deed het goed, maar minder goed dan landelijk. Opvallend is opnieuw het grote aantal SGP-stemmers, de partij eindigt in Randwijk op de tweede plek.

De samengevoegde partijen GroenLinks en PvdA kregen 114 stemmen, bij de vorige verkiezingen in 2021 waren dat er nog maar opgeteld 73. De VVD, vorige keer nog de grootste in Randwijk, staat nu vijfde, en moet de PVV, SGP, BBB en PvdA/GL nog voor zich dulden.

In het stembureau De Haar aan de Bredeweg Rwerden er 969 stemmen uitgebracht, waarvan meer dan honderd bij volmacht. Dat verklaart ook het verschil met 2021, toen er 869 mensen hun stem uitbrachten. De hoge cijfers bij veel partijen zijn dan ook deels uit uit die hogere opkomst te verklaren.

Hieronder de volledige uitslag, met tussen haakjes de resultaten in 2021. Een aantal kleine partijen hebben we weggelaten, omdat die de kiesdrempel niet haalden en niet in de Tweede Kamer terecht komen.

De verkiezingen in Randwijk:

PVV 188 (106)

SGP 123 (114)

BBB 116 (34)

PvdA/GL 114 (73)

VVD 94 (136)

NSC 92 (0)

ChrUnie 59 (80)

CDA 44 (77)

D66 35 (87)

FvD 28 (45)

PvdD 28 (32)

SP 12 (35)

Volt 8 (8)

Ja21 8 (14)

Denk 7 (1)

 

Sjoerd Overbetuwse topsporter

Begin november ontving Sjoerd Delsink , schutter van S.V. de Treffers in Randwijk, een mail van de Chef Kabinet van de gemeente Overbetuwe. Dit bleek verrassend genoeg een uitnodiging te zijn voor een ontmoeting met de burgemeester Patricia Hoytink-Roubos en enkele andere topsporters uit onze gemeente! De aanleiding voor de uitnodiging waren de door Sjoerd behaalde goede resultaten op de diverse Nederlandse Kampioenschappen Schieten in 2023, te weten NK KKG 12m liggend in Hengelo 1e in de herenklasse en 1e in de overall finale, NK 50m KKG liggend in Barneveld, 1e in de herenklasse en NK 50m KKK liggend 1e in de herenklasse.

Sporters bij burgemeester Overbetuwe

Vrijdagochtend 17 november heeft deze inspirerende ontmoeting plaatsgevonden op het gemeentehuis van Overbetuwe in Elst. Er zijn daar anderhalf uur lang ervaringen uitgewisseld, iedereen had zo zijn eigen enthousiaste verhaal over de deelname aan (inter)nationale sportwedstrijden, trainingen en het belang van sport in het algemeen.

De sfeer tijdens het gesprek was heel ontspannen onder het genot van een kopje koffie of thee. De burgemeester en de Chef Kabinet waren oprecht geïnteresseerd in de sporters. De ontmoeting werd afgesloten met een mooie bos bloemen voor de sporters uitgereikt door de burgemeester, de bloemen waren geheel in stijl: rood wit en blauw. Daarna was er uiteraard ook nog tijd voor een leuk fotomoment op de grote trap van het gemeentehuis. Het was een zeer geslaagde ochtend met deze waardering vanuit de gemeente. Trots op deze sporters!