Kritiek boeren op gemeente Overbetuwe

Boeren zijn ontevreden over de gemeente Overbetuwe. Ambtenaren zijn teveel gericht op het stedelijk gebied en weten onvoldoende van agrarische bedrijfsvoering. Vergunningaanvragen raken kwijt en boeren krijgen meestal te horen wat allemaal níet kan, zonder perspectief op wat wél kan. Een toekomstgerichte visie ontbreekt.
Veel boeren in de regio zijn somber over de mogelijkheid hun bedrijf voort te zetten of over te dragen.

147 keukentafelgesprekken

Met name veehouders hebben kritiek, zo blijkt uit ´Boeren en tuinders aan het woord´, een rapport opgesteld na 147 keukentafelgesprekken met boeren. De maatregelen van de rijksoverheid noodzaken vaak tot uitbreiding, maar de gemeentelijke overheid gaat daar vaak voorliggen omdat de regels het niet zouden toelaten. Tegelijkertijd is er het gevoel dat de snel groeiende laanboomkwekerij alle ruimte krijgt. Laanboomkwekers zijn kapitaalkrachtiger, wat tot snel stijgende grondprijzen leidt. Boeren kunnen die grond dan niet meer betalen. Er is dringend behoefte aan een visie op de ruimte die de laanboomkwekers krijgen.

Vier coaches

Rode draad in de reacties is dat boeren de overheid onbetrouwbaar vinden. Waar op het ene moment perspectief geboden wordt met vergoedingen en subsidies voor bijvoorbeeld bedrijfsverandering of agrarisch natuurbeheer, wordt op het andere die vergoeding verlaagd of zelfs wegbezuinigd. Dat is rijksbeleid, maar ook gemeentelijk ervaren veel boeren zigzagbeleid. Wat op het ene moment wel kan, mag het volgende niet meer.

Voor het rapport spraken vier apart ingehuurde agrarische coaches met 147 van de in totaal 228 agrarische bedrijven in Overbetuwe. Veehouders en fruittelers bleken daarin het somberst over de toekomst, laanboomkwekers het meest optimistisch. Ondanks de kritiek kreeg de gemeente ook complimenten over het onderzoek, waarbij agrariërs zoveel mogelijk thuis werden bezocht.

Buitengebied-loket

De uitkomsten werden met bijna honderd boeren besproken in De Bongerd in Heteren. Daar beloofde wethouder Horsthuis-Tangelder voortvarend  aan het werk te zullen gaan met de aanbevelingen van de vier coaches. Die adviseren onder meer een apart Buitengebied-Loket bij de gemeente, met deskundige ambtenaren waar de agrariërs terecht kunnen. Ook moet er een visie komen op windmolens, arbeidsmigranten, waterwinning en de grondfunctie. Horsthuis-Tangelder beloofde meer persoonlijk contact met boeren en dat ze meer betrokken worden bij het beleid.

´We betrekken ze bij nieuw beleid op drie thema´s: de actualisatie van de omgevingsvisie, het functieveranderingsbeleid en regels en voorwaarden voor het opwekken van duurzame energie. We willen samen met ondernemers onderzoeken op welke plekken de focus op agrarisch gebruik kan blijven. En waar niet meer omdat er andere claims voor het gebruik van het buitengebied liggen,´ zei de wethouder.

Het volledige rapport inclusief verslag van de bijeenkomst in De Bongerd leest u hier:

Hoofdrapport Boeren en tuinders aan het woord 

De foto’s zijn gemaakt in het buitengebied rond Randwijk, maar gaan niet per se over het artikel.

Randwijk mooier maken

Hier volgt een bericht van Gemeente Overbetuwe over hoe ze Randwijk groener en gezelliger willen maken, in overleg met ons, Randwijkers.

De gemeente Overbetuwe nodigt u van harte uit voor een inloopbijeenkomst op donderdag 25 april in De Haar in Randwijk. U kunt van 19.00 uur tot 21.00 uur binnenlopen. We informeren u dan over de voorlopige ontwerpen die we hebben gemaakt voor een aantal locaties in de openbare ruimte binnen de bebouwde kom in Randwijk. Hieronder leest u meer informatie over onze plannen voor de openbare ruimte in Overbetuwe, onze aanpak in Randwijk en de inloopbijeenkomst.

Wat willen we voor onze openbare ruimte?

We gaan de komende jaren samen met dorpsbewoners aan de slag om de openbare ruimte te verbeteren. Onze ambities hiervoor hebben we opgeschreven in het Integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (IKP OR). Waar nodig planten we bomen en struiken en halen we verharding weg. Het vergroenen zorgt voor verkoeling, meer biodiversiteit en een gezonde leefomgeving voor mensen, planten en dieren. Daarnaast kijken we of we ook andere kansen voor verbetering kunnen meenemen, bijvoorbeeld voor wegen, spelen, verlichting en water. We zijn inmiddels gestart met de aanpak van de eerste dorpen: Oosterhout en Randwijk. We richten ons hierbij op de openbare ruimte binnen de bebouwde kom van het dorp.

Wat doen we in Randwijk?

Dit zijn andere plannenmakers

Sinds november 2023 zijn we samen met een adviesbureau en een bewonersgroep bezig een plan te maken voor verschillende locaties in het dorp. Daarbij houden we rekening met wensen van bewoners en met onze ambities voor klimaatadaptatie, hittebestrijding en biodiversiteit. Als start hebben we een overleg gehad met een bewonersgroep. Verder hebben we op 21 maart een workshop gegeven voor kinderen van de School met de Bijbel. We lieten ze een tekening maken van een nieuw in te richten straat, waarin ze hun ideeën voor groen en spelen konden aangeven. De voorlopige ontwerpen voor de verschillende locaties zijn nu klaar. We zijn heel benieuwd wat u ervan vindt.

Hoe kunt u reageren?

U heeft 2 manieren om te reageren op de ontwerpen:

 1. Vul uiterlijk zondag 14 april het reactieformulier in op onze website www.overbetuwe.nl/openbare-ruimte-Randwijk. Deze pagina is pas vanaf 27 maart beschikbaar.

Wat is er te zien en te doen op de inloopbijeenkomst?

De bijeenkomst op 25 april is bedoeld voor alle inwoners van Randwijk. We lichten dan de voorlopige ontwerpen aan u toe en horen graag uw reactie. Daarnaast kunt u een kijkje nemen bij verschillende informatietafels. U krijgt informatie en inspiratie wat u zelf kunt doen rondom klimaatadaptatie en biodiversiteit. Bijvoorbeeld gebruik van regentonnen, inruilen van tegels voor groen. Ook kunt u zich aanmelden voor een boom in uw voortuin. Daarnaast is er informatie over verduurzaming van de woning en ondersteuning bij energiearmoede.

Wat doen we met uw reacties?

We gebruiken uw reacties om de voorlopige ontwerpen zo nodig aan te passen en definitief te maken. Op onze website plaatsen we straks de definitieve ontwerpen en een uitleg over hoe we uw reacties verwerkt hebben. Dit najaar gaan we de werkzaamheden uitvoeren.

Meer weten over onze ambities openbare ruimte?

Onze ambities en aanpak staan in het Integraal Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (IKPOR). We hebben 6 ambities gekozen voor onze openbare ruimte: Identiteit, Gezond en inclusief, Klimaatadaptatie, Biodiversiteit, Duurzaam en Circulair en Veilig. Wilt u het IKPOR lezen? Kijk dan op onze website www.overbetuwe.nl en zoek in de zoekbalk op IKPOR.

 

Bestemmingsplan Randwijk ter inzage

Bestemmingsplan voor vier kernen in procedure

Woont u in de bebouwde kom van Slijk-Ewijk, Valburg, Randwijk of Driel? Dan heeft u in 2020 misschien meegedaan aan het project flexibel bestemmen. Via het digitale platform onsoverbetuwe kon u toen uw wensen en ideeën voor het bestemmingsplan met ons delen. Dat was de start van de actualisatie van de bestemmingsplannen. Nu gaan we verder met de formele procedure die nodig is om het bestemmingsplan in uw dorpskom te actualiseren. Dat betekent dat u de plannen van 27 juli 2023 tot en met 6 september 2023 kunt bekijken dat u een zogeheten zienswijze kunt insturen. In een zienswijze kunt u ons laten weten dat u het met bepaalde punten in het plan niet eens bent en hier bezwaar tegen maakt. Hieronder leest u onder meer wat het nieuwe bestemmingsplan voor u betekent.

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan is een juridisch document waarin de gemeente beschrijft hoe gebouwen en gronden gebruikt mogen worden. Bijvoorbeeld dat u een pand als woning of als winkel mag gebruiken. Ook staan hierin welke bouwmogelijkheden er zijn. Bijvoorbeeld hoe hoog een gebouw mag zijn of hoe groot de inhoud van een woning mag zijn. Een bestemmingsplan bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een verbeelding. Hierop zijn de bestemmingen ingetekend met verschillende kleuren en aanduidingen. In de legenda bij de kaart ziet u welke bestemming(en) geldt voor uw perceel.
 • De regels. Hierin staat welke regels bij deze bestemming en uw perceel horen.
 • Een toelichting. Deze licht het plan toe, beschrijft waar het plan op toeziet en hoe het plan tot stand is gekomen.
 • Daarnaast zijn er vaak nog bijlagen met onderzoeken die er zijn gedaan en andere documenten die horen bij het bestemmingsplan.

Waarom actualiseren we deze bestemmingsplannen?

Na een aantal jaren zien we dat het bestemmingsplan van een kern niet meer overeenkomt met de werkelijke situatie in de kern. Dat komt omdat we in de loop der jaren meerdere uitzonderingen maken op het bestemmingsplan en ervan afwijken. Bijvoorbeeld om een nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken die niet past binnen het geldende bestemmingsplan. Denk aan nieuwe woningen of wonen in een voormalig winkelpand. We geven dan een vergunning af voor die specifieke situatie. Of we passen het bestemmingsplan aan voor een specifiek perceel.
Om deze reden actualiseren we de bestemmingsplannen eens in de zoveel jaar. We doen dit dus niet om actief nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Maar om te zorgen dat de bestemming van een kern weer overeenkomt met de werkelijke situatie.

Wat verandert er met dit aangepaste bestemmingsplan voor u?

Het nieuwe bestemmingsplan kan u meer mogelijkheden voor ontwikkelingen geven dan het vorige plan. Dat komt omdat het een flexibel bestemmingsplan is, anders dan het vorige plan. In een flexibel bestemmingsplan zijn de bestemmingen ‘breder’ geformuleerd. Meer bestemmingen zijn geclusterd tot één bestemming, bijvoorbeeld de bestemming buitenruimte. Daarin zijn de bestemmingen groen en verkeer gecombineerd. Of de bestemming gemengd, waarin meerdere bestemmingen samengevoegd zijn, zoals horeca en bedrijf. Tijdens de participatieronde bleek dat veel dorpsbewoners behoefte hadden aan meer flexibiliteit. Dat hebben we dus op deze manier geregeld. Het nieuwe bestemmingsplan draait geen ontwikkelingen terug. Situaties die in het vorige bestemmingsplan waren toegestaan, blijven toegestaan in het nieuwe bestemmingsplan. Ook als we die ontwikkeling mogelijk maakten via een vergunning of herziening van het bestemmingsplan. 

Hoe hebben we u betrokken?

Misschien bent u al bekend met de manier waarop we u sinds januari 2020 bij dit project betrokken hebben. Zo niet, dan vatten we het hieronder nog even samen:

 • Via het digitale platform www.onsoverbetuwe.nl konden inwoners van de 4 kernen hun wensen en ideeën voor het bestemmingsplan delen. Dit leidde tot 359 stellingen, wensen en reacties.
 • De reacties hebben we per thema geclusterd en in werksessies met de inwoners van de aparte kernen besproken en aangescherpt. Sommige stellingen hadden namelijk geen relatie met het bestemmingsplan of vielen buiten het doel van het bestemmingsplan.
 • Vanaf 9 tot en met 29 maart 2020 konden inwoners digitaal of schriftelijk stemmen. Stellingen met een hoge score hebben we besproken in een werksessie eind april 2020 voor de verschillende kernen. De stellingen met een score hoger dan 80% hebben we als uitgangspunt bij dit bestemmingsplan meegenomen. De stellingen met een score tussen de 50% en 75% hebben we in deze werksessie opnieuw behandeld. U kon opnieuw stemmen om deze wel of niet mee te nemen als uitgangspunt.
 • Met de door u gekozen uitgangspunten hebben we waar dat kan rekening gehouden in het nieuwe bestemmingsplan. In de toelichting bij het bestemmingsplan leest u om welke specifieke stellingen het gaat en hoe we hiermee zijn omgegaan in het plan.

Waar vindt u de plannen en hoe kunt u reageren?

U kunt  het bestemmingsplan per kern vanaf 27 juli 2023 online bekijken en tot en met 6 september 2023 uw zienswijze geven. In deze periode liggen de plannen ook fysiek ter inzage bij de balie in het gemeentehuis. Dit zijn de websites waarop u de plannen online kunt inzien:

Uw zienswijze kunt u op 3 manieren geven:

 • U stuurt een brief per post naar de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Let op: dit kan niet via e-mail. Schrijf het kenmerk van het betreffende plan in uw brief.
 • We vragen u hiervoor een afspraak te maken bij het team Omgeving, telefoon 14 0481.
 • Online, via onze website overbetuwe.nl. Zoek in de zoekbalk op ‘zienswijze indienen’. U logt dan via DigiD in en kunt zo uw zienswijze insturen. Vermeld hierbij het kenmerk van het betreffende plan.

Kenmerk per plan:

Slijk-Ewijk: 2023-029531

Driel: 2023-029532

Valburg: 2023-029529

Randwijk: 2023-029533

Wat doen we met uw reactie?

Wij reageren na 6 september 2023 op de ingestuurde zienswijzen. Vervolgens leggen we het plan voor vaststelling voor aan de gemeenteraad. Gaat de gemeenteraad akkoord met het plan en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u nog binnen 6 weken na het besluit in beroep gaan bij de Raad van State. We maken tegen die tijd nog bekend wanneer deze termijn van 6 weken start en afloopt.

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit plan?  Dan kunt u contact opnemen met Isabelle Reinders. E-mail: i.reinders@overbetuwe.nl of per telefoon: 14 0481.

 

Gevaarlijke broodjes parkeerplaats beter zichtbaar

Al heel wat bezoekers van De Haar struikelden er over, soms met hele akelige gevolgen: de ‘broodjes’ of ‘varkensruggen’ op de parkeerplaats voor De Haar.
Die parkeerplaats is officieel van de gemeente Overbetuwe, de grijze betonnen drempels dus ook. Maar dat maakt weinig uit als je erover valt omdat je ze niet gezien had in de schemering of in het donker.

Opvallend wit

De gemeente vindt dat ‘grijze broodjes’ de standaard is en de akelige valpartijen die al plaats hebben gevonden was voor hen geen aanleiding om in te grijpen.
Daarom besloten twee vrijwilligers van De Haar, Sjoerd en Gerda Delsink, om zelf de handen uit de mouwen te steken. Zij schilderden keurig de parkeerhobbels zodat ze nu goed te zien zijn. Het was wel even wachten op een droge middag, want in de regen kun je zo’n klus niet doen.
Vanaf dinsdag 21 maart, het begin van de lente, zijn de betonnen broodjes op de parkeerplaats niet meer gevaarlijk onzichtbaar grijs, maar opvallend wit.
Ook in het donker is De Haar dus een flink stuk veiliger geworden.
Dank Sjoerd en Gerda!