Kritiek boeren op gemeente Overbetuwe

Boeren zijn ontevreden over de gemeente Overbetuwe. Ambtenaren zijn teveel gericht op het stedelijk gebied en weten onvoldoende van agrarische bedrijfsvoering. Vergunningaanvragen raken kwijt en boeren krijgen meestal te horen wat allemaal níet kan, zonder perspectief op wat wél kan. Een toekomstgerichte visie ontbreekt.
Veel boeren in de regio zijn somber over de mogelijkheid hun bedrijf voort te zetten of over te dragen.

147 keukentafelgesprekken

Met name veehouders hebben kritiek, zo blijkt uit ´Boeren en tuinders aan het woord´, een rapport opgesteld na 147 keukentafelgesprekken met boeren. De maatregelen van de rijksoverheid noodzaken vaak tot uitbreiding, maar de gemeentelijke overheid gaat daar vaak voorliggen omdat de regels het niet zouden toelaten. Tegelijkertijd is er het gevoel dat de snel groeiende laanboomkwekerij alle ruimte krijgt. Laanboomkwekers zijn kapitaalkrachtiger, wat tot snel stijgende grondprijzen leidt. Boeren kunnen die grond dan niet meer betalen. Er is dringend behoefte aan een visie op de ruimte die de laanboomkwekers krijgen.

Vier coaches

Rode draad in de reacties is dat boeren de overheid onbetrouwbaar vinden. Waar op het ene moment perspectief geboden wordt met vergoedingen en subsidies voor bijvoorbeeld bedrijfsverandering of agrarisch natuurbeheer, wordt op het andere die vergoeding verlaagd of zelfs wegbezuinigd. Dat is rijksbeleid, maar ook gemeentelijk ervaren veel boeren zigzagbeleid. Wat op het ene moment wel kan, mag het volgende niet meer.

Voor het rapport spraken vier apart ingehuurde agrarische coaches met 147 van de in totaal 228 agrarische bedrijven in Overbetuwe. Veehouders en fruittelers bleken daarin het somberst over de toekomst, laanboomkwekers het meest optimistisch. Ondanks de kritiek kreeg de gemeente ook complimenten over het onderzoek, waarbij agrariërs zoveel mogelijk thuis werden bezocht.

Buitengebied-loket

De uitkomsten werden met bijna honderd boeren besproken in De Bongerd in Heteren. Daar beloofde wethouder Horsthuis-Tangelder voortvarend  aan het werk te zullen gaan met de aanbevelingen van de vier coaches. Die adviseren onder meer een apart Buitengebied-Loket bij de gemeente, met deskundige ambtenaren waar de agrariërs terecht kunnen. Ook moet er een visie komen op windmolens, arbeidsmigranten, waterwinning en de grondfunctie. Horsthuis-Tangelder beloofde meer persoonlijk contact met boeren en dat ze meer betrokken worden bij het beleid.

´We betrekken ze bij nieuw beleid op drie thema´s: de actualisatie van de omgevingsvisie, het functieveranderingsbeleid en regels en voorwaarden voor het opwekken van duurzame energie. We willen samen met ondernemers onderzoeken op welke plekken de focus op agrarisch gebruik kan blijven. En waar niet meer omdat er andere claims voor het gebruik van het buitengebied liggen,´ zei de wethouder.

Het volledige rapport inclusief verslag van de bijeenkomst in De Bongerd leest u hier:

Hoofdrapport Boeren en tuinders aan het woord 

De foto’s zijn gemaakt in het buitengebied rond Randwijk, maar gaan niet per se over het artikel.