Bestemmingsplan Randwijk ter inzage

Bestemmingsplan voor vier kernen in procedure

Woont u in de bebouwde kom van Slijk-Ewijk, Valburg, Randwijk of Driel? Dan heeft u in 2020 misschien meegedaan aan het project flexibel bestemmen. Via het digitale platform onsoverbetuwe kon u toen uw wensen en ideeën voor het bestemmingsplan met ons delen. Dat was de start van de actualisatie van de bestemmingsplannen. Nu gaan we verder met de formele procedure die nodig is om het bestemmingsplan in uw dorpskom te actualiseren. Dat betekent dat u de plannen van 27 juli 2023 tot en met 6 september 2023 kunt bekijken dat u een zogeheten zienswijze kunt insturen. In een zienswijze kunt u ons laten weten dat u het met bepaalde punten in het plan niet eens bent en hier bezwaar tegen maakt. Hieronder leest u onder meer wat het nieuwe bestemmingsplan voor u betekent.

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan is een juridisch document waarin de gemeente beschrijft hoe gebouwen en gronden gebruikt mogen worden. Bijvoorbeeld dat u een pand als woning of als winkel mag gebruiken. Ook staan hierin welke bouwmogelijkheden er zijn. Bijvoorbeeld hoe hoog een gebouw mag zijn of hoe groot de inhoud van een woning mag zijn. Een bestemmingsplan bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Een verbeelding. Hierop zijn de bestemmingen ingetekend met verschillende kleuren en aanduidingen. In de legenda bij de kaart ziet u welke bestemming(en) geldt voor uw perceel.
 • De regels. Hierin staat welke regels bij deze bestemming en uw perceel horen.
 • Een toelichting. Deze licht het plan toe, beschrijft waar het plan op toeziet en hoe het plan tot stand is gekomen.
 • Daarnaast zijn er vaak nog bijlagen met onderzoeken die er zijn gedaan en andere documenten die horen bij het bestemmingsplan.

Waarom actualiseren we deze bestemmingsplannen?

Na een aantal jaren zien we dat het bestemmingsplan van een kern niet meer overeenkomt met de werkelijke situatie in de kern. Dat komt omdat we in de loop der jaren meerdere uitzonderingen maken op het bestemmingsplan en ervan afwijken. Bijvoorbeeld om een nieuwe ontwikkeling mogelijk te maken die niet past binnen het geldende bestemmingsplan. Denk aan nieuwe woningen of wonen in een voormalig winkelpand. We geven dan een vergunning af voor die specifieke situatie. Of we passen het bestemmingsplan aan voor een specifiek perceel.
Om deze reden actualiseren we de bestemmingsplannen eens in de zoveel jaar. We doen dit dus niet om actief nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Maar om te zorgen dat de bestemming van een kern weer overeenkomt met de werkelijke situatie.

Wat verandert er met dit aangepaste bestemmingsplan voor u?

Het nieuwe bestemmingsplan kan u meer mogelijkheden voor ontwikkelingen geven dan het vorige plan. Dat komt omdat het een flexibel bestemmingsplan is, anders dan het vorige plan. In een flexibel bestemmingsplan zijn de bestemmingen ‘breder’ geformuleerd. Meer bestemmingen zijn geclusterd tot één bestemming, bijvoorbeeld de bestemming buitenruimte. Daarin zijn de bestemmingen groen en verkeer gecombineerd. Of de bestemming gemengd, waarin meerdere bestemmingen samengevoegd zijn, zoals horeca en bedrijf. Tijdens de participatieronde bleek dat veel dorpsbewoners behoefte hadden aan meer flexibiliteit. Dat hebben we dus op deze manier geregeld. Het nieuwe bestemmingsplan draait geen ontwikkelingen terug. Situaties die in het vorige bestemmingsplan waren toegestaan, blijven toegestaan in het nieuwe bestemmingsplan. Ook als we die ontwikkeling mogelijk maakten via een vergunning of herziening van het bestemmingsplan. 

Hoe hebben we u betrokken?

Misschien bent u al bekend met de manier waarop we u sinds januari 2020 bij dit project betrokken hebben. Zo niet, dan vatten we het hieronder nog even samen:

 • Via het digitale platform www.onsoverbetuwe.nl konden inwoners van de 4 kernen hun wensen en ideeën voor het bestemmingsplan delen. Dit leidde tot 359 stellingen, wensen en reacties.
 • De reacties hebben we per thema geclusterd en in werksessies met de inwoners van de aparte kernen besproken en aangescherpt. Sommige stellingen hadden namelijk geen relatie met het bestemmingsplan of vielen buiten het doel van het bestemmingsplan.
 • Vanaf 9 tot en met 29 maart 2020 konden inwoners digitaal of schriftelijk stemmen. Stellingen met een hoge score hebben we besproken in een werksessie eind april 2020 voor de verschillende kernen. De stellingen met een score hoger dan 80% hebben we als uitgangspunt bij dit bestemmingsplan meegenomen. De stellingen met een score tussen de 50% en 75% hebben we in deze werksessie opnieuw behandeld. U kon opnieuw stemmen om deze wel of niet mee te nemen als uitgangspunt.
 • Met de door u gekozen uitgangspunten hebben we waar dat kan rekening gehouden in het nieuwe bestemmingsplan. In de toelichting bij het bestemmingsplan leest u om welke specifieke stellingen het gaat en hoe we hiermee zijn omgegaan in het plan.

Waar vindt u de plannen en hoe kunt u reageren?

U kunt  het bestemmingsplan per kern vanaf 27 juli 2023 online bekijken en tot en met 6 september 2023 uw zienswijze geven. In deze periode liggen de plannen ook fysiek ter inzage bij de balie in het gemeentehuis. Dit zijn de websites waarop u de plannen online kunt inzien:

Uw zienswijze kunt u op 3 manieren geven:

 • U stuurt een brief per post naar de gemeenteraad, Antwoordnummer 175, 6660 VB Elst. Let op: dit kan niet via e-mail. Schrijf het kenmerk van het betreffende plan in uw brief.
 • We vragen u hiervoor een afspraak te maken bij het team Omgeving, telefoon 14 0481.
 • Online, via onze website overbetuwe.nl. Zoek in de zoekbalk op ‘zienswijze indienen’. U logt dan via DigiD in en kunt zo uw zienswijze insturen. Vermeld hierbij het kenmerk van het betreffende plan.

Kenmerk per plan:

Slijk-Ewijk: 2023-029531

Driel: 2023-029532

Valburg: 2023-029529

Randwijk: 2023-029533

Wat doen we met uw reactie?

Wij reageren na 6 september 2023 op de ingestuurde zienswijzen. Vervolgens leggen we het plan voor vaststelling voor aan de gemeenteraad. Gaat de gemeenteraad akkoord met het plan en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u nog binnen 6 weken na het besluit in beroep gaan bij de Raad van State. We maken tegen die tijd nog bekend wanneer deze termijn van 6 weken start en afloopt.

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

Heeft u nog vragen of opmerkingen over dit plan?  Dan kunt u contact opnemen met Isabelle Reinders. E-mail: i.reinders@overbetuwe.nl of per telefoon: 14 0481.

 

Herinrichting Schoutenwaard – inloopmiddag- en avond

Gebiedsontwikkelaar K3 organiseert op donderdag 10 maart een inloopmiddag en -avond over een herinrichting van het westelijk deel van de Schoutenwaard bij Randwijk. Belangstellenden zijn van harte welkom om tussen 16.00 en 20.00 uur op een voor hen geschikt moment binnen te komen lopen in De Haar, Bredeweg 12 in Randwijk.

Versterking van de natuur

De Schoutenwaard is een uiterwaard van de Rijn. Tussen 2007 en 2009 is in het oostelijk deel van de Schoutenwaard een geul gegraven en heeft de natuur de ruimte gekregen. Samen met eigenaar Rijkswaterstaat is K3 nu aan het kijken naar een herinrichting van het westelijk deel van dit gebied.

Het plan is om in dit deel door middel van kleiwinning de natuurwaarden te verbeteren door het aanleggen van een nevengeul met flauwe, ondiepe oeverzones, natte graslanden en zandige oevers. Door een deel van de klei weg te graven ontstaan ondiepe zones  waar (onderwater)planten kunnen groeien en waar jonge vis en andere dieren zich thuis voelen. De oeverzones worden bovendien een fijn leefgebied voor (water)vogels als de watersnip. Voor de drogere natuurdelen wordt na herinrichting ingezet op een extensiever beheer, zodat er leefgebied ontstaat voor onder andere de kwartelkoning.

Inloopbijeenkomst

De inloopbijeenkomst is in MultiFunctionele Accommodatie De Haar aan de Bredeweg 12 in Randwijk. U bent op donderdag 10 maart tussen 16.00 en 20.00 uur op een voor u geschikt moment welkom. Er is uitgebreid gelegenheid tot het stellen van vragen en het geven van reacties op het plan.

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 8 maart voor de inloopbijeenkomst aanmelden bij Yvonne Kieft van K3 via y.kieft@k3.nl.