Dorpsontwikkelingsplan onder de loep

In 2007 zag het eerste dorpsontwikkelingsplan voor Randwijk, Indoornik en Lakemond het licht. Het plan werd opgesteld in opdracht van Woningstichting Heteren. De mening van de dorpelingen over heden en toekomst van het dorp werd gepeild  met een uitgebreide enquête. We zijn nu zes jaar verder; tijd om de balans op te maken. Daartoe sprak ik met Wim de Jager en Hugo Jongejan, voorzitter en secretaris van de dorpsraad.

Het DOP is onderverdeeld in een aantal projecten. Ze staan hieronder op een rijtje met de stand van zaken zoals die door Wim en Hugo wordt gezien.

Woningbouw

Randwijk wil op dorpse wijze groeien, dat wil zeggen langzaam. Er is behoefte aan woningen voor dorpsbewoners en nieuwkomers. Het DOP vermeldt een gemiddelde jaarlijkse groei van maximaal 5 woningen.

Op de Erfstraat bij de kerk werden in 2011 vier seniorenwoningen gesloopt om plaats te maken voor negen nieuwe. De financiering is rond, de goedkeuring van de gemeente is er, de aannemer staat in de startblokken. Woningstichting Heteren wacht op goedkeuring van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Ruud Maatman, bestuurder van de woningstichting, verwacht deze goedkeuring binnenkort te ontvangen en hij hoopt de negen seniorenwoningen eind 2014 op te leveren.

Sinds 1975 rust er een woonbestemming op Randwijk West. In de periode tot 2000 werd een deel van dit gebied ontwikkeld, waardoor hier 85 woningen werden gerealiseerd. De rest van het gebied zou worden ontwikkeld door de firma Ingenious uit Veenendaal. De ontwikkeling heeft vertraging opgelopen door het ontbreken van stukken grond die nodig zijn voor de ontsluiting van het gebied. Momenteel wordt opnieuw geprobeerd de hiervoor benodigde gronden te verwerven.

In de periode vanaf 2007 tot nu werden 5 oude woningen vervangen door nieuwe.

De balans is dus, dat in de periode tussen 2007 en eind 2014 het woningbestand slechts zal toenemen met 5 seniorenwoningen. Ten opzichte van het gewenste groeitempo van 5 per jaar, levert dit een achterstand  op van 30 woningen.

Tegelijkertijd bestaat er in Randwijk een grote woningbehoefte. Onlangs werd bekend dat voor een huurhuis 62 gegadigden waren. Dit maakt duidelijk, dat woningbouw in Randwijk op de agenda moet van Woningstichting en gemeente.

De dorpsraad zal middels gesprekken met de verantwoordelijken meer duidelijkheid proberen te creëren over de verdere ontwikkeling van de woningbouw in Randwijk.

Bundeling van voorzieningen

In het DOP wordt geconstateerd, dat het ontbreken van voorzieningen voor inkopen, zorg en openbaar vervoer de leefbaarheid van het dorp negatief beïnvloeden. Als oplossing wordt een dorpsservicecentrum genoemd, waarin voorzieningen voor basisbehoeften worden gecombineerd. Door samenwerking van diverse partners zou onder meer een huisartsenpost, een postagentschap, een dorpswinkel, een bibliotheek, politiespreekuur,  apothekerspost en een prikpost in Randwijks Hof kunnen worden gehuisvest.

Op dit moment is het knelpunt in het openbaar vervoer opgelost. Dagelijks rijdt op ieder uur overdag via Randwijk een door vrijwilligers gereden bus van Heteren naar Kesteren via het station in Zetten. Het postagentschap zal vanaf 2014 helaas sluiten.

Het dorpsservicecentrum is er niet gekomen. De Commissie Dorpshuis, die werkt aan de doorstart van Randwijks Hof, pakt deze draad weer op. Op dit moment lopen er diverse initiatieven om Randwijks Hof weer tot bruisend centrum van activiteiten te maken. De dorpsraad wil zich in dit verband inzetten voor o.a. een prikpost in Randwijks Hof.

Ommetjes

In het DOP wordt gepleit voor meer mogelijkheden om de prachtige omgeving van het dorp betreedbaar te maken. De inzet van de dorpsraad heeft geresulteerd in het struinpad bij het Lexkesveer. De uitbreiding van het struinpad en van andere wandelpaden stuit op bezwaren bij grondeigenaren die geen toestemming verlenen. De dorpsraad blijft zoeken naar mogelijkheden voor struin -en wandelpaden. Op dit moment neem de dorpsraad deel aan een initiatief met onder meer de Agrarische Natuurvereniging (ANV) dat werkt aan de totstandkoming van een interlokaal wandelpad. Dit pad wil men laten lopen van het Drielse veer naar het Lexkesveer en dan naar het Cuykgemaal en vandaar verder in de richtingen Opheusden en Hemmen.

Rustig verkeer

In het DOP wordt geconstateerd dat anno 2007 op diverse wegen te hard wordt gereden, waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. Op het gebied van verkeersveiligheid is sindsdien het volgende gerealiseerd.

 • De dijk is 60 km geworden
 • Er geldt een adviessnelheid van 60 km voor de Nijburgsestraat. De provincie bereidt hier een 60 km tracé voor.
 • De Bredeweg is grotendeels 30 km zone, mede dankzij akties van inwoners.
 • Er is een parkeerverbod gekomen in de bocht bij de kerk richting Bernardstraat.
 • Er is een parkeerplaats gerealiseerd bij de school met de bijbel.
 • Het kruispunt bij de afslag naar Indoornik is enigszins verbeterd. Toch blijft hier een knelpunt bestaan in de gevaarlijke bocht van het fietspad. Dit krijgt komend jaar aandacht van de dorpsraad.

De balans is, dat de meeste knelpunten in Randwijk zijn opgelost en dat ook de situatie op de Nijburgsestraat zal worden verbeterd.

In 2014 zal de dorpsraad op de volgende punten een initiatief nemen:

 • De bocht in het fietspad van de Nijburgsestraat ter hoogte van de afslag naar Indoornik is onoverzichtelijk en daardoor gevaarlijk. De gemeente wordt benaderd om hierin verbetering te brengen.
 • Op de Knoppersweg in de richting van Zetten is geen verlichting. In het fietspad dat van Zetten in de richting van Randwijk loopt zitten twee verraderlijke bochten, die in het donker niet zichtbaar zijn. De dorpsraad heeft de provincie benaderd met het verzoek dit wegvak beter te verlichten.

Bredeweg dorpsweg

In het DOP wordt voorgesteld om van de Bredeweg weer een dorpsweg te maken, met een doorgaand verlicht voetpad naar Randwijks Hof.

Onlangs werd het gedeelte vanaf het kerkhof naar De Beijer 30 km en er werd een trottoir aangelegd vanuit het dorp naar Randwijks Hof. Dit trottoir moet op diverse punten nog worden uitgebreid, zodat één doorlopend trottoir ontstaat tot aan de Nijburgsestraat. De gemeente is van plan dit mee te nemen in toekomstig groot onderhoud van de Bredeweg.

De dorpsraad zal in 2014:

 • De gemeente vragen duidelijkheid te verschaffen over de planning van de aanleg van het trottoir op de Bredeweg
 • De gemeente vragen om de 30 km zone uit te breiden tot aan de ingang van EMM of verder.

Speelmogelijkheden voor de jeugd

Het doel was om de jeugd tussen de 8 en de 14 speelmogelijkheden bieden.

Hiervan is gerealiseerd:

 • Het trapveld bij Randwijks Hof is verbeterd met balvanger en goals
 • Het pannaveldje in de speeltuin
 • De tafeltennistafel in de  speeltuin

Een skatebaan is er door bezwaren van omwonenden niet gekomen. Er was kortstondig een hangplek bij Randwijks Hof, maar die werd verwijderd toen bleek dat er dingen gebeurden die niet door de beugel konden.

Op dit moment ligt een idee voor een jongerensoos in Randwijks Hof.

Pinnen als het even kan

Het is niet gelukt een pinautomaat in Randwijk te krijgen omdat de kosten ervan te hoog zijn voor het aantal transacties. Momenteel kan er zowel bij Floor als bij de Beijer worden gepind. Pinnen raakt uit: in de toekomst betalen we eenvoudig met onze mobiele telefoon.

Dorpsverfraaiing

Op het gebied van dorpsverfraaiing is het volgende gebeurd:

 • In het hele dorp is nieuwe beplanting aangelegd
 • De trottoirs van de Julianastraat, Kerkstraat, Beatrixstraat, Emmastraat en Wilhelminastraat zijn gerenoveerd
 • Er zijn tegelpaden en verlichting in de speeltuin aangelegd
 • Een honden uitlaatplaats en uitlaatstroken zijn aangelegd.
 • Afvalcontainers voor glas ed. zijn geplaatst.

 

Als de nieuwbouw op de Erfstraat klaar is, wordt ook de openbare ruimte in de buurt van de nieuwe woningen opgeknapt.

Nieuwe thema’s

Sinds 2007 zijn de volgende nieuwe thema’s naar voren gekomen.

 • Een aantal bewoners zou graag een jeu de boules baan aangelegd zien.
 • Een aantal bewoners hebben graag een picknicktafel in de speeltuin. De dorpsraad streeft ernaar de omwonenden van de speeltuin actief te betrekken bij de toekomstplannen rond de speeltuin.

De agenda van de Dorpsraad in 2014

Samenvattend zal de dorpsraad in het nieuwe jaar ondermeer de volgende initiatieven nemen:

 • Helderheid over de planning en fasering van woningbouw in Randwijk (er komt geen nieuwbouw)
 • Uitbreiding van de 30km zone op de Bredeweg en een veiliger fietspad op de Nijenburgsestraat ter hoogte van de afslag naar Indoornik. (dit laatste is in voorbereiding)
 • Uitbreiding van de struin- wandelpaden in en rond het dorp (in ontwikkeling)
 • Een prikpost in Randwijks Hof? (inmiddels gerealiseerd)

 

door Jo Louvenberg