Notulen dorpsraad Randwijk van 1 mei 2017, gehouden in Randwijks Hof

Aanwezig:Tinus Westerhof, Sanny Martijn, Hugo Besemer, Jo Jouvenberg,
Marja van Galen, Johan van Maanen en Hugo Jongejan (notulist).
Afwezig met kennisgeving: Myriam Hendriks en Marion van de Kamp.

Hugo J. leest een stukje voor uit een boek van Toon Hermans, waarna Tinus de vergadering opent.
De notulen van 3 april worden redactioneel bekeken waarop geen commentaar wordt geleverd.

MEDEDELINGEN:
a. Kleiwinning Randwijkse waarden: Hiervoor is vergunning aangevraagd voor stukjes grond die echt aan de Rijn in Randwijk liggen. Dit loopt (Johan).
b. Van de voortgang van de ronde tafelgesprekken valt niets te melden.
c. Repair-café: Op 6 juni en 7 juli komen er 2 proefmiddagen in Randwijks Hof, georganiseert door Peter IJkhout. (Tinus).
d. N.a.v. gesprek met Diane v. Harn is Kees Vogels (gemeente) vorige week
in de Pr. Bernhardstraat wezen kijken en zijn de volgende voorstellen gedaan: Oversteken door jeugd op kruising Wilhelminastr-Bernharsdstraat
wordt beter aangegeven. Kledingcontainer wordt verplaatst naar Rand wijks Hof (?). Glascontainer wordt omgedraaid. Bord bibliobus gaat weg.
Johan zal verslag maken van dit vervolg.
e. Hugo J. informeert hoeveel mensen van dorpsraad Heteren komen op de
informele bijeenkomst van 12 juni op de kaasboerderij. Sanny zorgt voor
de drankjes en Marja en Johan voor de hapjes.
f. Marion en Marja organiseren ons uitje wat nu door de vergadering op 13
september wordt vastgesteld.
g. Hoe kunnen we invulling geven aan “Wat Beters”? Dit onderwerp is op
de agenda van een openbare vergadering op 14 juni van het MFA gezet,
waarop gepoogd zal worden een werkgroepje samen te stellen met des-
kundigen die dit onderwerp kunnen oppakken. De dorpsraad wil hier nauw voeling mee houden. (Jo)

AKTIEPUNTENLIJSTJE:
Alle punten zijn uitgevoerd. maar de volgende opmerkingen komen nog langs:
Marja en Marion zijn vorige week niet op de vergadering van de gemeente over de statushouders geweest, maar zodra er hierover wat bekend wordt hoort Marja het en zal dat doorgeven.
De nieuwe voorzitter van het MFA-bestuur is de bouwkundige Roelof Gaasbeek die t/m de bouw zal aanblijven. Er is nog niemand voor de communicatie gevonden. (Jo)
2 Mei wordt het voorstel voor het Randwijkse MFA in de gemeentevergadering besproken. (Sanny)

TERUGBLIK 2016:
Iedere aanwezige wordt naar zijn dorpsraadactiviteiten van 2016 gevraagd:
Sanny: Heeft weinig tijd om aan inhoudelijke activiteiten mee te doen wegens
druk bezet leven. Wil wel graag meedenken.
Johan: Heeft 1 jaar meegedraaid. Doet verkeer en veiligheid. Houdt zich het
liefst met praktische zaken bezig.
Hugo B: Vorig jaar druk geweest met inhoudelijke zaken o.a. organisatie reünie
Molukse gemeenschap en notuleert om de beurt met Hugo J.
Jo: Vorig jaar communicatie gedaan. Is nu alleen nog bezig met Randwijker,
want is druk met MFA. Pleit er voor dat elk lid van de dorpsraad een
eigen portefeuille heeft. Tinus en Hugo J zullen hier een opzet voor
maken wat in de volgende vergadering wordt besproken .
Marja: Is sinds vorig jaar penningmeesteresse, lid participatieraad, sociaal kern-
team, doet externe communicatie en wil dit allemaal blijven doen.
Wil graag eenmaal per jaar een ‘sociale kaart’, d.w.z. een map o.i.d. uit-
delen aan de ouderen in Randwijk met alle relevante sociale gegevens.
Hugo J: Secretariaat en vertegenwoordiger bij de struinpaden. Er is een struin-
in de maak, welke van het Lexkesveer naar het pontje in Driel loopt.
Hopelijk kan dit volgend jaar geopend worden.
Tinus: Waarnemend voorzitter. Zou graag willen dat gemaakte afspraken beter
worden nagekomen. Zal ook met Myriam en Marion bespreken hoe zij
2016 ervaarden.

Marja leest op de dorpsraadvergadering in september gedicht voor.
Op 12 juni a.s. is er een informele bijeenkomst met de dorpsraad van Heteren op de kaasboerderij “De Hoeve”. Aanvang 20.00 uur
Volgende vergadering is op 4 september 2017.