Notulen dorpsraad Randwijk 2 oktober 2017

Aanwezig: Tinus Westerhof, Sanny Martijn, Marja van Galen, Johan van Maanen, Hugo Besemer en Hugo Jongejan (not).
Afwezig m. k. : Myriam Hendriks, Marion van de Kamp en Jo Louvenberg.

Tinus opent de vergadering met het voorlezen van een gedichtje van Toon Hermans.
Er is geen commentaar op de notulen van 4 sept. j.l.

MEDEDELINGEN:
a. Op de vergadering in november zal een voorstel van aanpak wat betreft de ronde tafelgesprekken ter tafel komen (Marion);
b. Parkeerproblemen Bernhardstraat/Frisostraat: Johan lukt het niet om met Diana van Harn in contact te komen. Hij zal het nog eens proberen en
komt hier in november op terug (Johan);
c. “Wat beters” loopt goed in Heteren. Aangezien de materie vrij ingewikkeld is wordt besloten om de contacten hiermee voorlopig aan de werkgroep van het MFA over te laten;
d. Statushouders: Er worden wel initiatieven vanuit de gemeente ontplooid wat betreft de communicatieverbetering met statushouders. Wat wij als
dorpsraad zouden kunnen doen is ze bv. als gast uitnodigen voor “eten wat de pot schaft” (Marion?);
e. Voetbal-rumoer: De omwonenden van het speelveldje willen geen bomen maar speeltoestellen. Het voorstel is om samen met de gemeente (Martijn
Stip) en omwonenden hierover bij elkaar te komen. Johan zal dit in eerste instantie met Martijn overleggen;
f. Overleg met stagiar waterschap Rivierenland: Hugo Besemer pakt dit op;
g. De berm van de achterstraat en andere straten is opgeknapt. Afgewacht wordt of dit in de toekomst goed wordt bijgehouden (Tinus).
h. Sanny is bezig met een sociale kaart van Randwijk voor ouderen; het concept komt op de eerstvolgende vergadering aan de orde. De invulling zal ook uit verschillende hoeken gegenereerd moeten worden. De dorps-raad staat achter het initiatief.

INGEKOMEN/UITGEGANEPOST:
a. Speeltuin: behandeling ingekomen brief van Dirja van Manen: zie mededelingen punt e;
b. Er komt een gemeentefestival. Wanneer is nog niet bekend maar het wordt in de gaten gehouden (Hugo j).

BESTUURSPERIKELEN:
a. Hugo J. stopt in januari als secretaris. Hugo B wil hem wel opvolgen maar wil het notuleren op een andere wijze, b.v. dit laten rouleren.
Dit wordt later nader bekeken;
b. Johan deelt mee, dat hij de eerstkomende tijd kalmer aan moet doen, in verband met drukke werkzaamheden.
c. Sanny neemt per direct het penningmeesterschap over van Marja, dit wordt ook zo spoedig mogelijk geregeld bij de KvK. Marja blijft tot 1
januari resp. jaarvergadering gewoon lid van de dorpsraad.

PROJECTVOORSTEL SUBSIDIE:
Er is een gesprek met Sandra Mennen geweest over de subsidie van de gemeente. Willen we meer subsidie zien te verkrijgen dan moeten we met
goed uitgewerkte voorstellen komen en die aanvragen (Jo, Marion, Sanny en Tinus) .

VERSLAGGEVING:
Op de vergadering in november wordt er op teruggekomen of de huidige verslaggeving op een goede communicatieve manier gebeurt.
Tinus gaat met Jo en Marion in overleg over de vorm van de copij voor de Randwijker. Bv. meer bekendheid geven aan het feit dat de Randwijker een uitgave van de dorpsraad is, er geen gevoelige zaken inzetten etc.

RONDVRAAG:
Marja: Er komt een zorgcatalogus voor Randwijk. die moet echter nog worden samengesteld en Marja vraagt of we daar in mee willen denken;
Sanny: Stelt voor om in de zoveel tijd een dorpsraadvergadering bij een lid thuis te houden. Dit zou gezelliger kunnen zijn en bespaart kosten. Er wordt dan ook afgesproken om de eerstvolgende vergadering (6 november) bij haar thuis te houden, Nijburgsestraat 2a te Randwijk.

Om 21.15 uur sluit Tinus de vergadering. Hugo B zorgt volgende keer voor het gedicht.

Reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *