Alzheimer Nederland zoekt hulp

In Randwijk zoeken we uitbreiding van ons leuke collecteteam.
Dus eigenlijk zijn we op zoek naar u!
Wilt u ons versterken en ook één of meer straten collecteren in de week van 5-10 november 2018?
Graag!

Alleen met hulp kunnen we de collecte tot een succes maken!

Verslag Dorpsraad Randwijk 4 september 2018

Aanwezig: Ronald Klomp, Johan van Maanen (vz) , Hugo Besemer (not.), Sanny Martijn, Björn Pus, Sandra Mennen (gemeente)

Kennismaking met Dimitri Horsthuis-Tangelder
De nieuwe wethouder voor dorpszaken wil graag kennismaken met het dorp en wat hier gebeurt. De belangrijkste ontwikkelingen in het5 komende jaar is de ontwikkeling van het MFA. Björn vraagt Jo van de werkgroep MFA om een ontmoeting te organiseren tussen Dmitri en de verschillende groepen die bij het MFA betrokken zijn.

Afscheid Toon van Asseldonk

Er is een voorstel om als dorp ‘iets’ te doen bij het afscheid van de burgemeester volgens jaar. Het idee komt op voor een ‘Toonbank’ bij het MFA. We zouden daar het geoormerkte geld dat nog staat voor uitvoering DOP voor kunnen gebruiken. We gaan de mogelijkheden onderzoeken.

Eenzaamheid in Randwijk

Sandra kaart aan dat er bij verschillende groepen (Forte, gemeente, consultenten) signalen binnenkomen over sociale problemen en met name eenzaamheid in Randwijk. We praten daar over door, omdat we als dorpsraad hier niet zo bewust van waren. Mensen in een isolement kom je niet vaak tegen, dat is juist het punt. We willen in gesprek gaan met Forte om te bekijken of we hierin als dorpsraad direct of indirect iets kunnen betekenen

Website randwijker.nl

De afgelopen zomer is de site uit de lucht geweest door hacken en technische problemen. Deze zijn opgelost met externe ondersteuning. We zouden een onderhoudscontract kunnen afsluiten om in de toekomst van deergelijke ondersteuning gebruik te kunnen maken. De kosten zijn zo hoog dat de dorpsraad een aanzienlijk deel van haar budget aan de site zou uitgeven. Volgens Sandra zijn andere dorpsraden ook niet zo veel kwijt. We zetten een stukje in de (papieren) Randwijker om een beroep te doen op het ICT-talent dat ons dorp rijk is.

Hondenhinder

Er komen weer klachten binnen over hondenpoep in de speeltuin. Er werd gevraagd om verbodsborden. Sandra legt uit dat zulke borden niet in het gemeentelijke beleid passen. Er geldt overal een opruimplicht behalve op speciaal aangemerkte plaatsen. Een verbodsbord suggereert dat er elders geen opruimplcht is. We zetten een stukje in de Randwijker om het beleid nog een keer uit te leggen.

Verslag Dorpsraad Randwijk 4 juni 2018

Aanwezig: Dorpsraadleden Ronald Klomp, Johan van Maanen (vz) , Hugo Besemer (not.), Sanny Martijn, Björn Pus mochten belangstellenden Achmed Majid en Ton Korthouwer verwelkomen
De dorpsraad is openbaar, iedereen die iets te berde wil brengen of gewoon belangstelling heeft is welkom. De agenda staat op www.randwijker.nl

Penningen
Verantwoording budget 2018 en begroting 2019 worden doorgenomen. In eerste instantie was een wat ruime begroting voorgesteld. Het voorstel is nu aangepast aan het beloop van de afgelopen jaren. Deze zijn met de gemeente (Sandra Mennen) doorgenomen.
We hebben een reserve die we in eerste instantie als geoormerkt geld hebben gekregen voor de uitvoering van het Dorpsontwikkelingsplan. We willen dit bedrag gebruiken als er zich een speciaal project voordoet.

Mededelingen
– De Algemene Verordening Gegevensbescherming levert niet veel problemen op voor de dorpsraad. De leden moeten wel in een mail toestemming geven dat hun adresgegevens op de website staan
– Jo Louvenberg heeft aangegeven dat hij geen lid meer wil zijn van de dorpsraad, maar beschikbaar is, bijvoorbeeld als er dingen spelen rond hert MFA.
– Er staan nu veel mutaties op stapel, Jo Louvenberg, Hugo Jongejan en Tinus Westerhofvieren bij de zomerbijeenkomst hun afscheid. Op de volgende vergadering gaan we kijken hoe we het aantal leden weer op peil kunnen brengen

Parkeerproblemen Lexkesveer
Dit punt is op de vorige vergadering aangekaart. Verschillende mensen hebben naar de situatie gekeken. Op zich is de huidige situatie wel werkbaar, er zijn een aantal plaatsen beschikbaar tussen Veerhuis en de rivier. Wat ons wel zorgen baart is de nieuwbouw bij Veerweg 2 (voorheen “Ad Patat”) . Volgens de vergunning heeft het nieuwe pand zowel een woonfunctie als een horeca functie. Als er ook horeca komt wordt parkeren wel een probleem. We gaan meer informatie verzamelen.

Speerpunt verkeer en veiligheid
– We gaan kijken welke Whatsapp groepen er zijn, en daar meer bekendheid aan geven (bijvoorbeeld via de Randwijker)
– Het oversteken bij de kledingcontainer wordt riskant geacht voor kinderen. De gemeente gaat dit aanpakken door betere belijning

Workshop Herfstbloementaart maken

Kijk jij ook uit naar een heerlijk en creatief avondje om met bloemen en andere natuurproducten samen met Cor Vermeer een herfstbloementaart te maken? Het is weer mogelijk op maandag 1 oktober en woensdag 3 oktober om 19.30 uur in het Dorpshuis, Bredeweg 8 a te Randwijk. Onkosten €25,00 p.p. incl. koffie en thee. Opgeven kan via mail corhelenaverm@gmail.com of karin-wim@hetnet.nl of met een pb bericht op facebook.
Graag een scherp mesje, schaar snoeischaar en een hete lijmpistool (indien in bezit) meenemen. Alle andere materialen en ondergrond worden meegebracht.

AGENDA DORPSRAAD RANDWIJK 4 juni 2018 20.00 RANDWIJKS HOF

1. Opening
2. Penningen
– begroting budget 2019
– verantwoording budget 2018
2. Notulen (5 maart)
4 Mededelingen (onder andere Algemene Verordening Gegevensbescherming)
5. Parkeerproblemen Lexkesveer
6. Communicatie en speerpunten – verslag en versterking werkgroepjes
7. Zijn er al ideeën voor de aandachtpunten
8. Wat verder ter tafel komt (onder andere zomerbijeenkomst)
9. Sluiting