De dorpsraad wil de leefbaarheid en de sociale samenhang van Randwijk, Indoornik en Lakemond bevorderen. Zij doet dit op open, transparante en verbindende wijze:

  • Open wil zeggen dat (de leden van) de dorpsraad open staat(n) voor meningen en vragen van mededorpelingen. Daartoe staan de namen en adresgegevens van dorpsraad leden op de website. De dorpsraad zal vragen altijd trachten te beantwoorden. Voor vragen is het secretariaat het aangewezen adres.
  • Transparant wil zeggen, dat de dorpsraad zo veel mogelijk in openbaarheid haar werk doet. Vanaf 2014 vergadert zij in Randwijks Hof, worden de bijeenkomsten en de agenda en verslagen vermeld op www.randwijker.nl. Iedereen die belangstelling heeft voor het werk van de dorpsraad kan de vergaderingen bijwonen. Agendapunten die bijvoorbeeld gaan over personen, zoals bij benoemingen, worden vooraf in vertrouwelijke beslotenheid behandeld.
  • Verbinden wil zeggen, dat de dorpsraad initiatieven ondersteunt die de sociale samenhang van ons dorp versterken en dat rekening houdend met de bestaande diversiteit bijdraagt aan onderlinge verdraagzaamheid en saamhorigheid.

De dorpsraad is zowel gesprekspartner van de gemeente als klankbord voor de burgers in het eigen dorp. Zij vertegenwoordigt het belang van ons dorp bij de gemeente over zaken als verkeersveiligheid, ruimtelijke inrichting en voorzieningen, zoals neergelegd in het Dorpsontwikkelingsplan van 2007. Zo meldt zij verkeersgevaarlijke situaties en aantasting van de kwaliteit van de openbare ruimte. Zij initieert de aanleg van wandel- en struinpaden. Daarnaast neemt en ondersteunt ze initiatieven die de sociale samenhang en de onderlinge communicatie bevorderen, zoals de Randwijker en Randwijker.nl en de doorstart van Randwijks Hof. Kortom, de dorpsraad is actief op een aantal grotere en kleinere thema’s die ons dorp tot een prettige leefomgeving maken. Het werk in de dorpsraad vergt een lange adem; vaak is een doelstelling snel gekozen, maar blijkt de uitvoering taai en langdurig en de resultaten zijn zelden spectaculair. Dit neemt niet weg, dat in de afgelopen jaren een behoorlijk aantal doelstellingen uit het dorpsontwikkelingsplan is gerealiseerd. Onderling hechten wij waarde aan een goede balans van geven en nemen, het respecteren van elkaars grenzen én plezier met elkaar en in onze taken.

Leden van de dorpsraad zijn niet actief voor een politieke partij. De dorpsraad maakt gebruik van contacten met politieke partijen (zonder voorkeur) om haar doelen te bereiken.

De dorpsraad heeft maximaal 9 leden, die voor een periode van 4 jaar worden benoemd. We streven ernaar de dorpsraad een afspiegeling te laten zijn van de Randwijkse bevolking door open te staan voor alle gezindten en bevolkingsgroepen. De dorpsraad kiest uit haar midden een voorzitter een secretaris en een penningmeester.

 

Download hier de statuten in pdf vorm: statuten dorpsraad